Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výběr některých zdrojů k "Vlastním příspěvkům"

 

 

 

augustinus_040_m.jpg 

 

 

 Ukázka některých pramenů k "Vlastním příspěvkům

  na tomto webu:

 

                                                                                            

 

 

  Allegro :                   Rukopisy od Mrtvého moře

  Altrichter :          Příručka spirituální teologie

  Akvinský :          Teologická suma

  Andoková :         Rečnícke umenie sv. Augustína

  Augustinus :       O Boží obci

                              Vyznání   

                              Modlitby svatého  Augustina

                              Řehole pro komunitu

                              O  milosti a svobodném rozhodování

                              Katechetické spisy

                             Křesťanská vzdělanost

                             Odpověď  Simplicianovi

                             O lži a jiné úvahy

                             Čtvero pojednání o křesťanském boji

                             Samomluvy

                             O nesmrtelnosti duše

                             Čtvero pojednání o křesťanském boji

                             Kniha o vyučování katechumenů

                             Výklady na Janovo evangelium

Balabán a

Taydlitátová :       Tázání po budoucím

Bahník :                Slovník antické kultury

Bardtke :               Příběhy ze starověké Palestiny

Barnavi :                Atlas univerzálních dějin židovského národa

Baumann :            Co by měl každý vědět o židovství

Bertrand :             Svatý Augustin

Bič :                       Ze světa Starého Zákona

                              Palestina od pravěku ke křesťanství

                              Stopami dávných věků             

Blažek :                 Sidur adir ba-maron

Bogner :                Knihy prorocké

                              Žalmy - překlad z hebrejštiny

Boušová :              Myšlenky svatého Augustina

Buber :                  Já a Ty

                              Cesta člověka podle chasidského učení

                              Chasidská vyprávění

Cermanová

& kol.                      Husitské století

Cohen:                  Talmud pro každého

Conte :                  Dějiny římské literatury

Cullen:                   Nepokojná srdce

Fee

& Stuart :              Jak číst Bibli s porozuměním

 

Gozier :                 15dní s mistrem Eckhartem

Graeser :               Řecká filozofie klasického období

Graves :                Řecké mýty

Groeschel :           Augustin

Chalierová :          Židovská jedinečnost a filozofie

Chiolerio :             Blaze tomu, kdo slyší tato slova

De Mello :             Minutová moudrost

De Vries :              Židovské obřady a symboly

De Wohl :              Nepokojný plamen

Di Sante             Židovská modlitba

Divecký :              Příběhy Tóry

                             Izrael soudců a králů

                             Králové Izraele

Divišová :             Dialog křesťanů a Židů

Dostálová a

Hošek :                Antická mystéria

Drápal :               Spisy apoštolských otců

Drexlerová :         Já a Ty

                                  Ezau a Jákob na cestě k smíření

Duka :                   Úvod do Písma svatého Starého Zákona

Duplacy

 a kol. :                  Slovník biblické teologie

Eckhart :              Mistr Eckhart  a středověká mystika

Eliade :                Dějiny náboženského myšlení I - III

                            Mefisto a androgyn

                            Slovník náboženství

                            Posvátné a profánní

                            Mýtus o věčném návratu

                               Mýty, sny a mystéria

Evans :                    Proč by křesťané měli podporovat Izrael

D. Fee

Stuart :                   Jak číst bibli

Feder :                  Život a odkaz

Feldmann :         Tiší buřiči Boží

Finkelstein

a Silberman :         David a Šalomoun

Fishbane :           Judaismus. Zjevení a tradice

Flavius :              O starobylosti Židů / Můj život 

                           Válka židovská I, II

Flusser :             Ježíš

                           Esejské dobrodružství 

Fouilloux

a kol. :                Slovník biblické kultury

Frolíková :          Rané křesťanství očima pohanů

García :              15 dní se svatým Augustinem

Gershom :          Židovská gnóze, mystika merkavy a talmudická tradice

Gillman :             Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení

Grech :                Otcovia interpretujú žalmy 

Ha-Levi :             Kniha Chazarů - Kuzari

Ha-rav Šneur

Zalman :             Likutej Amarim - Tanja 

Halík :                 Co je bez chvění, není pevné

                           Stromu zbývá naděje

                           Noc zpovědníka

                           Dotkni se ran

                           Prolínání světů

                           Vzdáleným nablízku

                           Divadlo pro anděly

Heger :               Písmo svaté Starého zákona

Hejdánek :          Filozofie a víra

                           Setkání a odstup

                           Dopisy příteli

                           Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti

Heller :                Biblický slovník sedmi jazyků

                           Hieronymus, Gennadius. Isidorus: Dějiny křesťanského                                                                                        písemnictví

Hendrich :          Myšlenky Marka Aurelia

Hertling :           Dejiny katolíckej cirkvi

Heschel :           Člověk hledá Boha

                          Šabat

Holubová :         Židovský snář

Hossek :             Život a spisy svatého Augustina

Chadwick:          Augustin

Chiolerio :          Blaze tomu, kdo slyší tato slova

Jacobson :         Smysluplný život

Jaspers :            Úvod do filozofie

                           Filozofická víra

Johnson :           Dějiny židovského národa

Johr :                 Písně království

Jones :               Velké ženy duchovní tradice

Kadlec :              Přehled českých církevních dějin

Kaempf :             Modlitby

Kantůrková :      Jan Hus

Karfíková :          Patristická čítanka

                           Milost a vůle podle Augustina

Kerényi .             Mytologie Řeků I, II

Kierkegaard :      Evangelium utrpení

                           Okamžik

                           Nácvik křesťanství

                           Skutky lásky

Klinghoffer :        Proč Židé zavrhli Ježíše

Koblížek :            Obec a náboženství

Kolarcik :             Žalmy

Kolektiv :             Židé - dějiny a kultura

Kolektiv :             Svatý Pavel, synagoga a církev

Kotalík :               Inspirace Písma svatého a biblická hermeneutika

Kraft :                 Slovník starokřesťanské literatury

Kranz :                Augustin

Kunetka :            Budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem

Kung :                  Malé dějiny katolické církve

                           V co věřím

                           Ježíš

                           Krédo

                           Židovství

Lacroix :              Smysl člověka

Langer :               Talmud, ukázky a dějiny

Laple :                  Úvod do Starého zákona

Lau :                    Praktický judaismus

Le Goff :               Kultura středověké Evropy

                             Zrození očistce

                             Za jiný středověk

                             Encyklopedie středověku

Leonardi :            Středověká latinská literatura

Lerinský :             Commonitorium

Lévinas :              Existence a ten, kdo existuje

Lewis :                 K jádru křesťanství                        

                            Velký rozvod

                            Rady zkušeného ďábla

 

                            Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje

Liebowitz :           Úvahy nad Tórou 

Litva :                   Teológia sv. Augustína

Lozano :               Podobenství a nápovědi rabiho Izáka Ben Jehudy 

Lyčka :                 Filosofie náboženství Josefa Solovejčika

Maharal :             Ner Micva

                            Stezka návratu

                            Cesta životem

                            Stezka Tóry

Machovec :          Svatý Augustin

Mailer :                 Evangelium podle Syna

Marou :                Svatý Augustin

Maimonides :       Výběr z korespondence

                            Průvodce zbloudilých

                            Komentář k Mišně

McGreal :             Velké postavy Západního myšlení

Nachmanides :     Polemiky

Neff :                    Filozofický slovník pro samouky

Neumann :           Svatý Augustin

Neusner :             Rabín mluví s Ježíšem    (osobní doporučení papežem Benediktem XVI.) 

Newman a

Sivan :                 Judaismus od A do Z  

Nietzsche :            Antikrist  

                               Tak pravil Zarathustra

                            Filozofie v tragickém období Řeků

Novák :                Patristická čítanka

Novotný A:          Biblický slovník

                                Historická mluvnice latinského jazyka

Novotný D.J. :     Sidra Noach

Nykel :                O lži a jiné úvahy

OSA Praha :        Miluj a dělej, co chceš

                           Na cestě se svatým Augustinem

                            Svatá Monika, vzor matek

                           Od světáka ke světci

                           Sv.Augustin - workoholik boží

                           Sv.Augustin

Papini :               Svatý Augustin

Papež

František :         Milosrdenství

Patočka :            Kacířské eseje

                           Úvod do fenomenologické filozofie

                           Sokrates

                           Péče o duši

Potok :                Vyvolení

Puchala :            Platón a Augustín

Putík :                 Dějiny Židů v českých zemích

Rádl :                  Dějiny filozofie 

Raši :                   Výklady ke knize Žalmů (dvojjazyčné hebrejsko-české vydání)

Roth :                  Job

Rosten :              Jidiš pro ještě větší radost

Rubin :                Bůh, Izrael a Šílo 

Ryneš :               Česká koruna v husitském a pohustiském období

Rýzl :                 Zjevení pro nové tisíciletí

Sacks :                O svobodě a náboženství

Shashar :           Hovory o Bohu a světě 

Schatz :                Všeobecné koncily

                           Dějiny papežského primátu

Schafer :            Dějiny židů v antice od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu

Schmitt :            Svatý chrt

                           Svět středověkých gest

                           Revenanti

Schubert :          Židovské náboženství v proměnách věků

                           Bible a dějiny

Sidon :                Návrat Abrahámův

                           Nová pražská pesachová hagada

Sicher :              Volte život - sborník

Silesus :             Cherubský poutník

Singer :               Světnice, kde otec soudil

                           Satan v Goraji

                           Certifikát

                            Kajícník

                            Vášně

                            Otrok

Sládek :               Raši

                            Malá encyklopedie rabínského judaismu

Sláma :                Tanu rabanan

Slezák :                Modlitby svatého Augustina

Solovějčik :          Halachický člověk

                            Osamělý člověk víry

Soukup :             Jan Hus - Život a smrt kazatele

Soušek :              Knihy tajemství a moudrosti

Spiegel :              Kdo jsou židé?

Stemberger :       Talmud a midraš

Stern :                 Svátky v životě Židů

Strašíková :         Aurelius Augustinus očima generace 21.století  

Svoboda :            Estetika svatého Augustina

Szalkmann :         Judaismus pro začátečníky

Štampach :           A nahoře nic...

                             Náboženství v dialogu

                             Na nových stezkách ducha

Šubrt :                 Římská literatura

Tabor :                  Ježíšova dynastie

Tichý :                  Úvod do Nového Zákona

Troki  :                  Chizuk emuna

Tresmontant :      Základní pojmy křesťanské metafyziky

Tretera :                Synagoga a církve kdysi a dnes

Turková :              Židovská teologie a holocaust

Vašek :                  Pavol a Augustin

Veber :                  Židé v novodobých dějinách

Voragine :             Legenda aurea

Vopřada :             Svatý Augustin - Vánoční promluvy

Von Allmen

 a kol.  :                Biblický slovník

Vyšehrad :            Aurelius Augustinus

Wehr :                   Buber

White :                 Velký spor věků

Wiesel :                Portréty a legendy

                             Svět chasidů - Portréty a legendy

                                 Příběhy o důvěře

                                 Příběhy o naději

Winter :                Moudrost svatého Augustina

Wurmbrand:        Kristus na židovské cestě

Yerushalmi :        Freudův Mojžíš - Judaismus konečný a nekonečný

Zalman :               Likutej amarim - Tanja

Žonca :                 Nachmanidovy polemiky

 

a jiní...

 

Některé další zdroje např. : Rašiho výklady, originální výkladové hebrejské texty, Historie - Otázky - Problémy, Didaché, Korán, skripta teologických fakult, různé disertační práce, Babylonský Tamud, Chumaš, Dokumenty II.vatikánského koncilu, Český ekumenický překlad Bible, Bible Kralická, Nová smlouva (KMS), Šulchan aruch, Bible21, Jeruzalémská Bible, Sidur, Český studijní překlad, Starý Zákon, Tora, Midraše, Kompendium evangelické dogmatiky, Dějiny církve, Křesťanská revue, Teologické listy, Salve, Karmel, Amen, Roš chodeš, Communio, Revue SKŽ, Dingir, Teologická Reflexe, Maskil a mnohá další periodika a webové zdroje. 

 

 

průběžně doplňované o nové zdroje

 

 

 

M.Č.   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Z pramenů křesťanství