Jdi na obsah Jdi na menu
 


výroky sv. Augustina I.část

sv. Augustin napsal, řekl

Obrazek

 

 

 MOTTO:

Ať se mně vysměje, kdo nechápe, co pravím; já však lituji toho, kdo se mně směje.                                A. A.

                                                                                   

                                 

 

Pohrdat sebou by znamenalo zapírat důstojnost, již jsme dostali od Boha.

 - Toužím po štěstí v nehodách, bojím se nehod ve štěstí.

 - Věrnost člověka spočívá v tom, že věří v Boha, který slíbil. Věrnost Boha je dávat člověku to, co slíbil.

-  Nešťastný je člověk, která zná všechno, ale nezná Tebe, Bože.

- Věřím, že víš i to, že lidé jsou většinou hloupí.

- Kdo přijde ke Kristu, přejde ze strachu k lásce a začíná být z lásky schopný toho, čeho ze strachu schopný nebyl.

V lásce je cíl, skrze ni jdeme, k ní směřujeme a v ní spočineme

- To především jsem se naučil v církvi: nepokládat svou naději v člověka

 - Naučte se a držte v paměti, jaká je naděje křesťanů, proč jsme křesťané. Ne, abychom hledali pozemské štěstí, které nechybí často ani lupičům.

- Nebudeš moci být mým přítelem, nechceš-li, abych byl spokojený.

Nehledej nic mimo Boha, ale hledej jeho a on tě vyslyší  ještě než domluvíš.

 - Příjde čas, kdy budu vidět to, čemu teď věřím, i když nevidím; a ve vidění toho, čemu věřím, budu šťastný.

- Chvályhodný život není ubohý.

Pokud nějakým důvodem nemůžeš splnit, co Bůh přikazuje, miluj toho, kdo to splní, a v něm to splníš ty

- Když nemáš přátele, starej se o to, abys je získal.

- Máš za jisté a ověřené, že Bůh dal člověku něco, o čem si myslíš, že mu dát neměl?

- Chceme-li se spojit, musíme se napřed rozdělit.

- Politika je neustálé soužití se satanovou obcí.

- Každá vláda bez vyjímky je lupičská organizace a banda.

 - Spravedlnost je uspořádání duše podle ctnosti, z níž vyplývá, že nejsme ničími služebníky, leč služebníky Boha samotného.

- Žena je živočich, která nemá ani pevnost, ani stálost.

 - Čas může být pouze tam, kde je svět. Bůh tedy nemohl stvořit svět až po uplynutí nějakého času . Čas i svět musely vzniknout společně.

- Stát bez práva je brloh loupežníků.

 - Zlo je všechno to, co nahlodává, omezuje a ničí život. Není to jeden ďábel, kterého bychom mohli přemoci a vče bude v pořádku, je to stálá lidská možnost.

- Nehorujte příliš o skvělých křesťanech a nezamlčujte, kolik je mezi nimi přimícháno zla. - Koho napadne v posteli nějaké myšlenka, o moudrosti ani nemluvě ?

- Dva lidé jsou ve mně.

 - Nenajdeš-li nad naším rozumem žádnou existenci kromě té, která je věčná a neproměnná, budeš váhat nazývat jí Bohem?

- Doba že je špatná ? My jsme ta doba !

- Tážeš-li se mne, co je to právo, tak to nevím. Netážeš-li se mne, tak to vím.

- Kde je mnoho slov, tam je i hřích.

- Biskup nemá předsedat, ale sloužit !

- V klášterech jsou perly, ale i smetí.

- Církev se nesmí ztotožňovat s Kristem, ani se snad nad ním vyvyšovat!!!

- Jako by jediné hříchy, kterých se můžeš dopustit, by byly ty, k nimž potřebuješ pohlavní orgány.

- Jestliže někdo věří, že nikdy nebude muset odvolat nic z toho, co kdy řekl, svědčí to o jeho dokonalém bláznovství.

- Dej sám, co žádáš, pak žádej, co chceš.

- A ostatně nikdy se nedopustíme omylu jistěji, než když se mýlíme právě z přílišné lásky k pravdě a z příliš jednoznačného zavrhování omylů.

- Obraťte se a dostanete dar Ducha Svatého. Ten, který tě bez tebe stvořil, bez tebe tě nespasí!

- Ve výkalech se rodíme, ve výkalech umíráme.

- Jako kdyby mohlo být něco ubožejšího než člověk, kterému vládnou jeho výtvory.

- Náboženství vytvořilo bohatství a majetek, ale dcery nakonec pohltily matku

- Běda životům všech lidí, ať již jsou jakkoli svatí, pokud budou souzeni bez milosrdenství.

- Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem

- Trpět nouzi může kdokoliv. Umět nouzi snášet je vlastností velkých duchů.

- Ty však (Bože), dobro, nepotřebuješ žádné dobro. Vždy jsi v pokoji, neboť ty sám jsi pokojem...

 - Pán Ježíš vnuká svým učedníkům největší naději, jakou možno chápat. Slyšte a buďte v radosti, kterou dává tato naděje, která působí, že musíme ne milovat, ale snášet tento život.

 -  Jako slepec hledící na slunce je nevidí, tak každý pošetilec, nepřítel, bezbožný je ve svém srdci slepcem. Moudrost je přítomna, ale jeho zrakům je neviditelná.

 

 -  Jsou takoví, kteří uctívají Boha rty a jejich srdce je od něho daleko.

Všechno, co Ty činíš, je krásné. Ty však, Původce všeho, jsi neskonale krásnější 

 -  Proč Bůh chce, abychom ho prosili, on, který ví, co potřebujeme, dřív, než ho o to prosíme? Otázka by nás mohla mást, kdybychom nepochopili, že náš Pán a náš Bůh nechce, abychom mu projevili svou vůli - kterou nemůže neznat -, ale aby se cvičila v modlitbě naše touha, která nám dovolí přijmout dar pro nás připravený.

 -  Jestliže Velký lékař sestoupil s nebe, je to proto, že velký nemocný ležel v celém vesmíru. Tímto velkým nemocným bylo lidské pokolení.

-  Není nic lepšího, než cesta lásky, ale jen pokorní jsou po ní schopni jít.

-  Běhal jsem za pozemskými věcmi a stal jsem se temnotou; avšak i tam jsem tě hluboce miloval. Bloudil jsem, ale přesto jsem na tebe vzpomínal. Slyšel jsem za sebou tvůj hlas, který mi říkal, abych se vrátil, a já jsem špatně slyšel v hluku nepokojných lidí. A hle, nyní se vracím celý rozpálený a udýchaný k tvému prameni!

-  Ten, do vzývá Boha, aby zbohatl, nevzývá Boha; vzývá to, co by pro sebe chtěl.

-  Jakého milujeme, takoví jsme. Miluješ zem? Budeš zem. Miluješ Boha? Co řeknu? Budeš Bohem? Neodvážil bych se to sám říkat. Slyšme Písmo: „Řekl jsem, jste bohové a synové Nejvyššího“.

- Bratři, podívejte se, jak velmi nás Bůh miluje: Když odpočíváme, tehdy praví, že odpočívá on sám. 

Stejně, jako se  ješitný snaží, aby vypadal jako to, čím není, tak vyznávající neskryje, že vypadá takový, jaký skutečně je a jako to, co miluje.

-  Vlastnit rozumem znamená vlastnit poznáním. Nikdo není dokonale poznáván, není-li dokonale milován.

-  Nebyl bych tedy, můj Bože, vůbec bych nebyl, kdybys nebyl ve mně. Nebo spíše, nebyl bych, kdybych nebyl v tobě, od kterého je všechno, skrze kterého je všechno, v kterém je všechno.

-  Ve všem, co dělá, nás učí, jak máme žít zde na zemi.

-  Kdy se Pán chtěl zjevit? Při lámání chleba. Můžeme si tím být jisti: když se dělíme o chléb, poznáváme Pána.

-  Snadnější je říci, co Bůh není, než co je.

-  Vstoupil jsem, Tebou veden, do svého nitra… a viděl jsem nezaměnitelné světlo… jiné a naprosto se lišící od světla tohoto světa… Je viditelné okem lásky.

Hledání pravdy vyžaduje mnohem více slov než její nalezení

Kdo nemiluje, studí a může i mrazit. 

- Kéž se už nepostavíme vzpurně proti Tobě v domnění klamné svobody a chtiví vlastnit   stále víc,byť by hrozilo, že ztratíme vše. 

- Pomoz mi, ochořel jsem láskou.

- V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku.

Sebe miluješ doopravdy tehdy, jestliže v sobě miluješ Boha – buď proto, že v tobě je, nebo proto, aby v tobě byl.

- Co je platné, že hodně žízníš, když pramen přejdeš a pošlapeš?

- Filosofe, hlupáku tohoto světa, to, co hledáš, nic není, tvým skutečným pokladem je ten, kterého nehledáš.

- K tomu, který je všude, se přichází láskou, ne plavbou po moři.

- Řekni o sobě, že jsi hlupák, a budeš moudrý. Ano, řekni si to, řekni si to uvnitř, říkej si to pořád dokola, protože je to tak, jak říkáš. A jestliže to řekneš, neříkej to před lidmi, ale před Bohem

- Buď tak laskav a staň se pokorným kvůli sobě, protože Bůh byl tak laskavý a stal se pokorným právě kvůli tobě, ne kvůli sobě.

- Lékem na nádor pýchy tvé nafoukanosti je Kristova pokora, protože kdybys nádor pýchy neměl, nezahynul bys.

- Křesťan má být upřímný a vyvodit důsledky ze své víry: „Ať nás neklame, že nás nazývají křesťany. Spíš přijímejme, že si zasloužíme pokárání, pokud používáme jméno, na které nemáme právo“

- „Jméno křesťana obsahuje spravedlnost, dobrotu, poctivost, trpělivost, čistotu, opatrnost, laskavost, nevinnost, zbožnost. Jak můžeš vysvětlit jeho používání, když tvoje chování ukazuje tak málo těchto ctností?

- Největší hloupost, kterou může člověk udělat, je pokusit se, marně, klamat sám sebe.“

- Nestačí malý otvor, který se neopraví včas, aby loď ztroskotala?

- Nepodceňuj své trvalé hříchy proto,že kvůli zvyku a rutině z nich nemáš výčitky. Čím více je rána zanícená, tím méně je cítit bolest. A přece, tím více se blížíš ke smrti

-  Byli jsme milováni pro to, abychom mohli milovat. 

-  Pokora umožňuje, abychom ocenili malé věci

- Pyšný člověk je veliká bída.

- Kéž žijí pro Tebe: pro Tebe, a ne pro sebe.

- I když to vypadá protikladně, naše síla je v pokoře. Pýcha je pouze podvod. Pokorní jsou jako skály: jsou pod nohama, ale jsou pevní. Naopak,co jsou pyšní? Jsou jako kouř: rostou, rozplynou se a nakonec se smísí.

 

 

Stvořil jsi mě a na mě nezapomínal, když já zapomínal na tebe

 

- Milovat sebe, když nemiluješ Boha, je pohrdání sebou

- Kdo miluje sám sebe a ne Boha, nemiluje sebe sama; naopak, kdo miluje Boha a nemiluje sebe sama, ten miluje sám sebe.

- Konat dobro je povinnost, kterou máme vůči sobě.

- Bůh stvořil člověka, chyby si stvořil člověk sám. Miluj to, co stvořil Bůh a to, co si stvořil člověk sám, nemiluj

 

 

 

 

Pomoz mi, abych skrze tebe a v tobě oplýval dobrými skutky, milosrdenstvím, laskavostí a dobrotou.

 

 

Strhni k Bohu i nepřítele, protože až se ti to podaří, přestane už být nepřítelem

- To, co pro tebe stvořil Bůh, je dobré, ale něco z toho je velmi dobré a něco je méně dobré, něco je duchovní dobro, něco jiného časné dobro. Přesto je ale všechno dobré, protože to stvořil Dobrý.

- Hřích je nějaký skutek, slovo nebo myšlenka, odporující věčnému zákonu. Věčný zákon je souhrn Božích pravidel, vůle Boží, přikazující zachovávání přirozeného řádu a zakazující jeho porušení.

Díky Tobě se nestáváme otroky svých slabostí a nemocí.

Boj se  toho špatného v sobě – totiž svých žádostí: ne toho, co v tobě stvořil Bůh, ale toho, co jsi stvořil sám sobě.

Používat je zabývat se tím, co užíváš, abys dostal to, co máš rád

Mít požitek je lnout k nějaké věci z lásky k té věci samotné

- Světlo, i když prochází tmou, se neznečisťuje.

Spíše ať se považují za bohatší proto, že méně potřebují. Neboť lepší je méně potřebovat než více mít.

- Dívej se svrchu na věci lidské

- Co máš, když nemáš Boha? Co nemáš, když máš Boha?

- Kolika lidem zdraví škodí! Kdyby totiž byli nemocní, nespáchali by hřích.

- Neraď lékaři, jaký ti má předepsat lék

- Bůh neroste – je největší. Nemá s kým se poměřit.

Láska neexistuje bez radosti

- Protivník útočí a dotírá a co je horší; rdousí křesťany příkladem křesťanů!

- Kolik je těch, kdo z oltáře přijímají a umírají. Umírají právě tím, že přijímají!

- Lhát Bohu můžeš, oklamat ho nemůžeš!

 

-V bezpečné jistotě kráčej po cestě, kterou jsem já: kráčej, abys nenarazil, neupadl, neohlížej se zpátky, abys nezůstal na cestě, abys z cesty nesešel. Jen toho všeho se varuj, a už jsi došel.

- Co miluji, mi dej, ať ještě více miluji, neboť i tato láska je tvůj dar. A svými dary nešetři, ať nezhynu.

Nejlepší služebník není ten, kdo chce od tebe slyšet to, co by sám rád uslyšel, nýbrž ten, který se snaží  to, co od tebe slyší, sám také chtít

- Bůh nás miluje takové, jací budeme, ne takové, jací jsme…

- Když budeš chtít Boha, budeš ho mít, protože ještě předtím, než jsi to chtěl, přišel k tobě.

Když hloubám v starostech, mně pomáhej, Pane! Když vzdychám a soužím se,mne pozvedej,      

   Pane! Když nevím, kudy kam,ty veď mne, Pane!

- Kdo až dosud koná dobro protože se bojí trestu, nemiluje Boha a není ještě mezi syny: ale alespoň, že se bojí trestu…

Bůh je pravda, a pravda není ani čtverečná ani kulatá ani napnutá.

 

 

 

- Zajisté Tě Bože méně miluje ten, kdo s Tebou miluje ještě něco jiného, co nemiluje pro Tebe

- A ostatně nikdy se nedopustíme omylu jistěji, než když se mýlíme právě z přílišné lásky k pravdě a z příliš jednoznačného zavrhování omylů.

- Bože, vzdálit se od tebe znamená pád, k tobě se navrátit znamená povznést se zas, zůstávat v tobě znamená na bezpečných základech budovat

Ty mě znáš, Bože, a jako ty znáš mne, kéž tebe poznám já.

-  Zlý člověk škodí sobě samému víc než škodí jiným.

-  Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a každý den se člověk dozví novinku .

-  Kdo touží být šťastný, musí si obstarat to, co mu žádný osud nemůže ukrást.

-   K učení se toho, čeho je zapotřebí, se mi žádný věk nemůže zdát pozdní.

-   Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit.

-   Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout .

-  Nejvíce se mi na mně líbí, že se sám sobě nelíbím.

-  Zajišťování pohřbu, vybavování hrobů, honosnost tryzen - to vše je spíše utěšování živých než pomoc pro mrtvé.

-  Tělesná láska neuspokojuje člověka v duši a dokonce ani jeho tělo v smyslech. Důkazem toho je, že ji neustále vyhledává na jiných místech a za jiných okolností

 

 

 

 

- Bible nás učí, jak se jde do nebe, ne o tom jak je nebe postavené

- Být křesťanem znamená: být poutníkem až do příchodu do Otcova domu

- Co prospěje žít dobře tomu, komu není  dané žít věčně?

- Nad nikým nesmíme  zoufat, dokud žije.

- Nikdo netouží po večném životě, když ho nemrzí tento smrtelný život.

- Při lásce je vůle milujícího sjednocená s vůlí milovaného.

- Sv. Písma nepřikazují nic kromě lásky.

- Čím jiným jsou  státy bez spravedlnosti, když ne velkým loupežnictvím? Copak nejsou loupežnické bandy malým královstvím? I loupežnická  banda se řídí rozkazem svého vůdce a podle schválené dohody se dělí o kořist.

Čas proudí z budoucnosti, která ještě neexistuje, přes přítomnost, která nemá trvání, do minulosti, jež přestala existovat.

Kdyby byl pro nás pochopitelný, pak by to nebyl Bůh.

-  Jakou měrou v tobě roste láska, roste také tvá krása

-  Dobří lidé mají velkou radost, když slyší o dřívějších neřestech toho, kdo se z nich vymanil; nikoliv kvůli potěšení z těch neřestí, nýbrž proto, že pominuly a že již nejsou.

-  .Není vůbec zanedbatelným ovocem, můj Pane Bože, když Ti mnozí kvůli nám děkují a prosí za nás.

V podstatě chceme jedno jediné – blažený „život“, život, který je prostě životem, jednoduše štěstím

-  Podíváme-li se lépe, ani nevíme, po čem vlastně toužíme, co bychom opravdu chtěli.

-  Pozor na matematiky, zvláště když mluví pravdu.

Vrhni se k Pánu a neboj se! On necouvne, padnout tě nenechá.

Když se láska narodí, není dokonalá, ale od počátku směřuje k dokonalosti. Po jejím narození je třeba ji krmit, aby rostla a sílila až ke své dokonalosti.

Kdo miluje vlastní dobro, ať chodí pomalu anebo běhá, ať dává pozor, aby neopustil cestu.

Jestliže nejsi ochotný za bratra umřít, buď alespoň ochotný dát mu trochu ze svých dober.

-  Jestliže lásku už zrozenou v sobě krmíš slovem Božím a nadějí budoucího života, dosáhne dokonalosti, s kterou budeš brzy ochotný položit život za bratry.

Láska začíná tímto: když dáváme ze zbytečného potřebnému, který se nachází v bídě; když zachraňujeme bratra ze světských úzkostí použitím světských nadbytků. To je začátek lásky

-   Kde není láska, není ani radost.

 

-  Radost v Pánu musí postupně růst, zatímco radost ve světě se musí menšit, až zmizí. Nemáme tímto rozumět, že se nemáme radovat když jsme na světě, nýbrž je to povzbuzení, abychom se, i když jsme na světe, už radovali v Pánu.

-  Buď veliký ve velkých věcech, ale nebuď malý v malých věcech.

-  Nic lidského mi není lhostejné.

-  Jsi dobrým přítelem svých přátel, když jsi nepřítelem jejich hříchů.

-  Kde je víra, naděje a láska, tam je přítomen Boží obraz.

-  Když nemáš přátele, starej se o to, abys je získal.

-  Bez někoho, kdo je naším přítelem, není na tomto světě nic, co by nám bylo milé.

-  Ten , který tě stvořil bez tebe, nespasí tě bez tebe.

-  Bůh pomáhá jen těm, kdo pomáhají sami sobě.

-  Dělej co můžeš. Bůh od tebe nežádá víc.

-  Bůh nežádá nemožné věci, ale když něco žádá, napomíná, abys dělal to, co můžeš, prosil za to, co nemůžeš, a prosil, abys mohl.

-  Upřímnost je jako manželství mezi slovy a činy.

-  Svědomí a dobré jméno jsou dvě tváře pravdomluvnosti. Svědomí se obrací dovnitř, dobré jméno ven.

-  Mírnost je matka pořádku. A pořádek je pokoj.

-  Šťastnější není ten, kdo má více, ale kdo méně potřebuje.

-  Být věrný v maličkostech je veliká věc.

-  Podívej se na strom; aby rostl nahoru, nejprve roste dolů. Nejdříve se starej o kořeny v zemi a pak budeš mít větve směrem k nebi.

-   Pane, můj Bože, potěš duši svého služebníka, protože jsem ji pozvedl k tobě. Byla totiž na zemi a na zemi zakoušela hořkost

Bůh nežádá nemožné věci, ale když něco žádá, napomíná, abys dělal to, co můžeš, prosil za to, co nemůžeš, a prosil, abys mohl

Každý člověk žije na základě toho, co  miluje

Jsi dobrým přítelem  svých přátel, když jsi nepřítelem jejich hříchů

-  Být věrný v maličkostech je veliká věc. Buď veliký ve velkých věcech, ale nebuď malý v malých

- Věřící aťneposlouchají (Boha) jen proto, aby poslouchali, nýbrž aby konali!

-  Naše vědomost, je-li  přirovnána ke Tvé, je nevědomostí.

Jistota, že existuji, že to vím a že z toho mám radost, nezávisí na žádných pochybných a klamných představách

Lidé cestují na velké vzdálenosti, aby obdivovali horské vrcholky, obrovské mořské vlny, široké toky řek, rozlohu oceánu a oběžné dráhy nebeských těles - a přitom zapomínají sami na sebe.

-  Boha a duši toužím poznat. Více nic? Vůbec nic.

-  Lidé pochybují o tom, zda je zdrojem života vzduch nebo oheň, kdo by však pochyboval o tom, že žije, pamatuje, rozumí, chce, myslí, ví, soudí?

-  Člověk se svobodně rozhoduje k činům, o nichž Bůh napřed ví, že je člověk vykoná.

Bez někoho, kdo je naším přítelem, není na tomto světě nic, co by nám bylo milé.

Otče, já hledám jen. Netvrdím zhola nic.Však prosím tebe, Bože můj, nad mým kroky bdi ty sám, ty sám mě veď.

-  Vzdal jsem se všech nadějí v tomto světě. Co bych mohl být, být jsem nechtěl.

Pán nás ochraňuj před tím, abychom vám řekli: Žijte si jen, jak se vám zachce. Buďte klidní, Bůh nikoho nezatratí. Jen se pevně držte křesťanské víry. Kdybychom toto říkali, jak málo lidí bychom přivedli ke změně smýšlení a jak jistě bychom získali dav na svou stranu!

Vrhni se k Bohu, netrap se, vždyť on tě zachytí a uzdraví.  

Veškerá má naděje spočívá jen ve Tvém nesmírném milosrdenství, Pane Bože! Dej, co poroučíš a poruč, co chceš

Ty jsi mé blaženství, jsi moje všechno. Dík Tobě, světlo mé. Od Tebe se  nechci odvrátit

Dej mi, Pane, srdce, jež o tobě rozjímá, a duši, jež tě bude milovat, ducha plného obdivu k tobě, rozum, jenž bude tě chápat, smýšlení vždy k tobě lnoucí a milující tě moudře, Lásko  naše a Moudrosti.

Ať si nikdo nedělá iluze o tom, že by mohl dosáhnout štěstí či Boha, předmět jeho lásky, jestliže bude pohrdat svým bližním

Ptáš se, jak si člověk má počínat, aby celý den chválil Boha. Ať děláš cokoli, dělej to dobře – a chválil jsi Boha.    

-   Písmo nám neříká, jak vzniklo nebe, ale jak se dostat do nebe.

-  Čísla jsou projev boží moudrosti v našem světě, přístupná poznání lidského ducha

-  Zázrak není v odporu s přírodou, nýbrž s tím, co jest nám o přírodě známo

Stránkám Boží knihy naslouchejte a knihu vesmíru pozorujte. Stránky Písma svatého mohou číst jen ti, kdo umějí číst a psát, ale knihu vesmíru může číst každý, i negramotný

-  Přijměte to, co jste. Staňte se tím, co přijímáte: tělem Kristovým   

-  To, co vidíme má materiální podobu, to, co chápeme má duchovní účinek

Hledání Boha je touha nebo láska po životu v naplnění. Jeho nalezení se rovná štěstí a spokojenosti

Neztrácejte naději. Jste-li nemocní, přibližte se k Němu a uzdravíte se. Jste-li slepí,  přibližte se k němu a prohlédnete. Vy, kteří jste zdraví, mu vzdejte díky a vy, kteří jste nemocní, k němu spěchejte aby vás uzdravil

Člověče jak dlouho budeš chodit kolem božího díla ? Vrať se k sobě, zamysli se nad sebou, uvažuj a zkoumej sám sebe

To, co jsi hodil za záda, postavím před tebe. Uzříš svou ošklivost ne proto, abych tě napravil, ale abys ses zastyděl.

-  Poznal jsem i jiný druh lidí, jimž i pravda byla podezřelá a nechtěli ji přijmout...

Obrať svou naději k dobru pro všechny. Byl jsi stvořen jako dobrý a tvou přirozeností je konání dobra, jako byly všechny věci a druhy stvořeny pro dobro, jelikož Bůh stvořil všechno nadmíru dobré

Když přikážeme tomu, kdo miluje sám sebe, aby miloval bližního svého jako sebe samého, co mu tedy říkáme ? Nic jiného nežli aby svému bližnímu doporučil, aby miloval Boha. 

On je zdrojem našeho štěstí, on je cílem našeho snažení. Tím, že k němu obrátíme svou mysl nebo lépe řečeno, že k němu znovu najdeme cestu, kterou jsme pro svou netečnost  ztratili, dosáhneme štěstí. Naším blahem je spojení s Bohem…. 

-  Prvním a hlavním přikázáním Pána je cesta ke štěstí … Kdo by se tedy odvážil pochybovat o tom, co bylo přikázáno v pevné víře, že jen Bůh je naším nejvyšším dobrem,  že jeho nalezení je nade vše a že všechen spěch je málo k tomu, abychom ho nalezli ?

Aby se člověk naučil milovat,  dostal cíl kam musí směřovat všechno to, co ho činí šťastným. Tím cílem je spojení s Bohem. To je uctívání Boha. To je opravdové náboženství. To je zbožný způsob života, opravdová služba ke které nás povolává Bůh 

  Žijte  všichni v jednotě a souladu a uctívejte Boha, který sídlí ve vašich srdcích , jelikož jste jeho živými chrámy

Jestliže do Pána vkládáme opravdovou pevnou a stálou naději, koho se bojíme?

Bez přátelství nikdo nemůže poznat lásku

Opravdové přátelství  existuje pouze mezi těmi, které ty shromažduješ mezi sebou prostřednictvím milosrdenství

Čas proudí z budoucnosti, která ještě neexistuje, přes přítomnost, která nemá trvání, do minulosti, jež přestala existovat.

Proč se chceš skrýt sám před sebou? Stojíš k sobě zády, nevidíš se. Učiním abys na sebe pohlédl.

-  Nebyl by minulý čas, kdyby nic nemíjelo, nebyl by budoucí, kdyby nic nepřicházelo, nebyl by přítomný, kdyby nic netrvalo.

-  Dlouhý čas nemůže být dlouhým, leda dlouhou řadou prchavých okamžiků

-  Na Tvůj pokyn plynou okamžiky

Ať každý z vás, mi bratři, pohlédne do svého nitra, zamyslí se a posoudí své činy a  dobré skutky. Zamyslí se na tím, co koná z lásky, aniž by očekával jakoukoliv odměnu, nýbrž zaslíbení a Boží tvář. 

Pohlédni, jestli můžeš o sobě říci, že jsi bez viny. Nelze se dlouho ukrývat sám před sebou.

Nic z toho, co ti Bůh přislíbil, nemá cenu bez spojení s Pánem. 

Bůh může utišit mou žízeň pouze tehdy, když mu zaslíbím sám sebe. 

- Lačná bytosti, co by tě  mohlo uspokojit, jestliže ti nestačí Bůh? Miloval jsi slávu a světské pocty? Bůh bude tvým štěstím …

Co je země? Co je nekonečné moře? Co je celý vesmír? Co jsou všechny hvězdy,  slunce, měsíc? Co je andělský chór?  Cítím neklid stvořitele  všech těchto věcí.

Nechtěj pochopit, abys uvěřil, ale věř, abys pochopil. Pochopení je odměna víry

Hledání Boha je touha nebo láska po životu v naplnění

Láskou Boha následujeme. Neztotožňujeme se s ním, ale jsme s ním v obdivuhodném a jasném svazku, osvíceni a spoutáni sladkými pouty pravdy a svatosti.

Probuď své svědomí, postav se před soud své mysli, nic si nepromíjej, zamysli se sám nad sebou. Promlouvá k tobě tvé nitro. 

Boha najdeš jen poznáním sebe sama

Nevystupuj ze sebe, ale vejdi do svého nitra, protože v lidském nitru sídlí pravda. A jestli zjistíš, že tvá povaha je nestálá, vystup nad sebe, ale nezapomínej, že nad vrcholky tvého bytí se povznášíš nad svou duši obdařenou rozumem.

Je-li Bůh moudrostí, pak pravý filozof je milovníkem Božím

-  Spravedlnost je uspořádání duše podle ctnosti, z něhož vyplývá, že nejsme ničími, služebníky, leč služebníky  Boha samého.

-  Jistý soud o světě je, že nemohou být dobří ti lidé, kteří se v kterékoli části světa oddělují od zbytku světa

-  Dobrý občan a věřící křesťan má poslouchat každý příkaz státu, s výjimkou jednoho: příkazu uctívat falešné bohy a sloužit Satanovi

-  K Bohu se přibližujeme nikoli kroky, ale láskou.

-  Bohu je pýcha tak odporná, že spíše snese hříšné skutky pokorného člověka, než dobré skutky vykonané z domýšlivosti

-  Pást Pánovo stádce je údělem lásky-

-  Chcete vědět, pod jakým vlivem duchů existují různé skupiny ve světě? Posuzujte je podle jejich konání a podle jejich principů. Dobří duchové nebyli nikdy podněcovateli zla, nikdy neradili ani neschvalovali násilí a vraždu, nikdy nevyvolávali nenávist lidí ani touhu po bohatství a poctách, ani lakomost v pozemských statcích

- Jen nový člověk je schopen zpívat novou píseň. Píseň je projevem radosti a uvážíme-li to hlouběji, projevem lásky

- Bůh je tak dobrý, že v jeho rukou dokonce i zlo pomáhá vytvářet dobro. Bůh by nikdy nedovolil zlu se projevit, kdyby díky své absolutní dobrotě nemohl zla nějak využít

-  Pane, když se nám sebereš, tak nám dej jiného tebe

-  Mějme rádi to, co může být přivedeno s námi do toho království, kde nikdo neříká: Otče můj, ale všichni říkají jednomu Bohu: Otče náš -  Duch  svatý dělá v celé církvi to, co dělá duše ve všech údech jednoho těla. 

-  Řekni mi, kde mám hledat a kam se dívat, abych tě viděl, a pak budu doufat, že budu mít dostatek sil dělat to, co ty ode mne chceš

Řekni cokoli chceš, ale uzdrav můj sluch, abych mohl vnímat, co říkáš.

Uzdrav mé oči, abych tě uviděl, když mi pokyneš. Uzdrav i mou nerozumnost, abych tě poznal, až přijdeš

Protože láska k Bohu tak často neprochází zjevnou zkouškou, lidé se v tomto ohledu mohou klamat. Pokud jde ale o lásku k bližnímu, tam se mohou daleko snadněji přesvědčit, že Boha nemilují, pokud jsou nespravedliví ke druhým lidem.  

Hledej tak, abys objevoval, a objevuj tak, abys nepřestával hledat

Vy všichni říkáte:‚Doba je zlá, doba je tvrdá, doba je zkažená.‘ Žijte dobrým životem a změníte tuto dobu. Když budete žít dobrým životem, změníte dobu a nebudete si mít na co stěžovat

Jestliže  rychlejší kráčí jak nejrychleji může, pomalejší s ním nemůže držet krok. Ten rychlejší musí svůj krok zpomalit, aby neopustil toho pomalejšího.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky svatý Augustin v umění III. díl