Jdi na obsah Jdi na menu
 


výroky sv. Augustina IV.část

 

   Obrazek

 

 

MOTTO:  Dále si snad vybereš, co máš držet, a co odmítnout.

                                                                                                       A.A.                               

                                      

 sv. Augustin napsal, řekl

 

 

 -  Naprav se: v tom, co je v tobě dobré, Boha chval, v tom špatném se obviňuj.

 

-  Sloužíš-li Bohu pro věci časné, nemůžeš vpravdě sloužit svým srdcem.

 

-  Jestliže doufáš v nové dědictví, zůstávej nohama na zemi a klidně pohrdni úspěchy pyšných. Ale když pohrdáš, buď pořád pokorný, abys z té výšky nespadl.

 

-  Když se ti říká: Buď trpělivý, snášej vše a vydrž, chce Bůh, abys byl vystaven nějaké nesnázi a zůstal přitom silný, snášenlivý, shovívavý a trpělivý.

 

-  Vzhůru srdce – ale k Pánu, ne proti němu.

 

-  Mzda je všem slíbená stejná; pokud  jde však o hodinu, kdy se pustit do práce, nevíme nic.

 

-  Když jsi povolán o šesté, jdi. Hospodář ti sice slíbil odměnu, i když přijdeš až o jedenácté, ale nikdo ti přece neslíbil, že se dožiješ třeba jen sedmé.

 

-  Dávej pozor, abys o to, co ti Bůh ve svých slibech dává, sám svou liknavostí nepřišel.

 

-  Špatnosti tohoto světa už nikdo nevnímá – jen ten, kdo kráčí po Boží cestě.

 

-  Odejmi všechno, co chceš, ale sebe mi neodnímej. 

 

-  Svým srdcem si vymáhej, svým srdcem se domáhej, svým srdcem se dobývej, protože srdci Bůh otevírá.  

 

-  Tvá naděje má být neměnná a má být v Bohu pevně zakotvena; nemá se převalovat a kolísat a nemá se zmítat, jako se nemůže zmítat ani samotný Bůh.

 

-  Láska, která se jako třetí připojuje k víře a naději, je větší, než víra i naděje: vždyť víra se týká něčeho, co není vidět, avšak až to vidět bude, stane se patřením.

 

-  Kristus v tobě spí, jestliže zapomínáš na jeho utrpení, a bdí v tobě, jestliže na jeho utrpení pamatuješ.

 

-  Všímáš si těch, kdo Bohu neslouží, a vidíš, že oni mají to, kvůli čemu chceš ty sloužit Bohu.

 

-  Teď si pokoj neslibuj – kdyby sis ho teď sliboval, cítil by ses v bezpečí a nepřítel by tě mohl napadnout.

 

-  Je-li v tobě víra, je v tobě Kristus, protože on přebývá v našich srdcích skrze víru.

 

-  Tvá duše říká: Ach Bože, to je ta tvá spravedlnost, že špatní mají blahobyt a dobří se pachtí? A Bůh říká: To je ta tvá víra?

 

-  Svým životem dobývej Boha, protože životu Bůh otevírá.

 

-  Pane, pro mě je dobré držet se Tebe.

 

-  Chceš být pomstěn? Kristus ti řekne: Cože – copak já jsem byl pomstěn?

 

-  V zemi smrtelníků je Bůh má naděje, v zemi živých můj podíl.

 

-  Moudrostí člověka je zbožnost – tak to najdeš v knize Job.

 

-  Na tomto světě je mnoho špatného, uvnitř, venku, nepřestává to a je z toho mnoho pohoršení.

 

-  Mučí tě, že tady špatní vzkvétají, když potom budou mučeni ďáblem?

 

-  Zbožnost je především nezištná láska k Bohu; zbožnost znamená neočekávat kromě něho samého žádnou jinou odměnu.

 

-  Bůh dává zemi a ty se raduješ, protože zemi miluješ a zemí se i staneš.

 

-  Obrať se zády k tomu, co vadne a tváří k tomu, co zůstává.

 

-  Mezi všemi pozemskými stvořeními nic lepšího než tebe Bůh nestvořil.

 

-  Přestaň být spokojen s tím, jaký jsi, abys mohl být takový, jaký nejsi.

 

-  Nedoufej, že ti Bůh dá (na věčnosti) to, co ti zde přikazuje odsuzovat.

 

-  Odměnou za zbožnost je věčný život.

 

-  Teď je nutná trpělivost, dokud to, co bylo přislíbeno, nepřijde.

 

-  Ty jsi dlužníkem u Boha, tvůj bližní je dlužníkem u tebe. Bůh nakládá se svým dlužníkem tak, jak ty naložíš se svým.

 

-  Miluješ-li nepřítele, bude v tobě přebývat Bůh a jeho láska v tobě bude dokonalá.

 

-  Stal ses proto křesťanem, abys žil v tomto věku v blahobytu?

 

-  Když miluješ toho, koho nevidíš, jak  teprve budeš milovat, až ho uvidíš!

 

-  Hledáš, co bys Bohu nabídl? Nabídni sebe, protože co jiného by u tebe Bůh hledal, než tebe?

 

-  I když se vyvolení budou pyšnit rozmanitými zásluhami - někteří více, někteří méně -, jde-li o život věčný, pro všechny ho bude stejně.

 

-  Co nemá konce, nebude končit ani tobě, ani mně.

 

-  Počátkem dobrého života, který je potřebný k životu věčnému, je pravá víra.

 

-  Jestliže miluješ Krista, miluj všechny – jak přátele, tak nepřátele.

 

-  Za ty, kteří Krista ukřižovali, se mohl modlit potichu, ale v tom případě by ti neposkytl žádný vzor.

 

-  Budeš-li mít srdce zdvižené u Pána, on je podrží, aby nespadlo na zem.

 

-  O Boha se nestaráš skutečnou péčí, abys ho vylepšil, ale modlitbou a adorací, aby ses vylepšil ty.

 

-  Nestačí, abys odpustil, je třeba, abys i miloval.

 

-  Bůh miluje hříšníky, ale copak je miluje proto, aby hříšníky zůstali?

 

-  Napodobuj Krista: někdo proti tobě zuří? On zuří – ty se modli; on nenávidí, ty se smiluj.

 

-  Už jsi začal milovat? Pak v tobě začal přebývat Bůh.

 

-  Chci být krutý vůči poranění, aby se člověk uzdravil, protože kdybychom ránu příliš šetřili, člověk by zahynul.  

   

 

  

-  Zasloužíš si být s chloubou oslaven v tom, který kraluje, jestliže se naučíš chlubit se v tom, který byl ukřižován.

 

-  Jestliže už věříš, raduje, že ti to bylo dáno.

 

-  Dárci vzdávej díky srdcem pokorným, ne zpupným, abys o to, co sis jako pokorný zasloužil, jako pyšný nepřišel.

 

-  Ty jsi Bože světlo, já jsem svítilna, kterou jsi rozsvítil.

 

-  Kéž se poznávám, Tebe chválím, pomoz mi, abych nesešel z cesty.

 

-  O zvyku se říká, že je to druhá, jakoby získaná přirozenost.

 

-  Rozumní a moudří si o sobě myslí, že jsou světlem, a přitom jsou temnotou, a právě pro toto své smýšlení nemohou být rozsvíceni a osvíceni.

 

-  Jestliže už v sobě máš víru, která se projevuje ve skutcích láskou, musíš nutně i doufat v to, co bůh slibuje.

 

- Nelze říci, že tvá radost už tu doopravdy je, ale už je tu tvá naděje.

 

-  Je správné, když se budeš držet pravdy; ona tě osvobodí, ale jedině tehdy, když v jejím slově věrně vytrváš.

 

-  Snaž se pochopit, že ti tři mrtví, jejichž těla Pán Ježíš Kristus vzkřísil, něco značí a symbolizují, i pokud jde o vzkříšení duší.

 

-  Teď věříš, pak ale uvidíš.

 

-  Nemohl jsem Tě vidět jako Boha, ale mohl jsem tě vidět jako člověka.

 

-  Lékem na nádor tvé pýchy je Kristova pokora.

 

 -  Dosáhni Kristovy pokorné poníženosti, nauč se být pokorný, nevyvyšuj se pýchou.

 

-  Pyšným připadá Pánova pokora nedůstojná, a proto se jim uzdravení vzdaluje.

 

-  Chceš-li dosáhnout Božích výšin, sáhni nejprve po Boží poníženosti.

 

-  Počátkem každého hříchu je pýcha; proti počátku hříchu musí stát počátek spravedlnosti.

 

-  Kristus Pán byl tak laskavý, že se ve všem pokorně ponížil, a ukázal ti tak cestu. Budeš i ty tak laskavý, že po ní budeš kráčet?

 

-  Nechci nad nikým lámat hůl: hle, Lazarova sestra byla vzkříšena lépe, než její bratr – byla vysvobozena, zbavena velkého kamene zlozvyku.

 

-  Neztrácím naději, ani si od sebe nic opovážlivě neslibuji a nic si opovážlivě nepřisuzuji – obojí je totiž špatné.

 

-  Byl jsem svědkem toho, jak lidé, poté co změnili i ty sebehorší zlozvyky, žili lépe než ti, co je napomínali.

 

-  Je rozdíl prohřešit se, a hřešit ze zvyku.

 

-  Možná ale mluvím k tomu, kterého už tíží těžký kámen vlastního chování, svírá ho břemeno zvyku, který se už čtvrtý den rozkládá. Ani on ať neztrácí naději.

 

-  Když už byl hřích v tvém srdci počat a nestal se ještě skutkem, projev svou lítost pokáním.

 

-  Jestliže jsi už to, na co jsi myslel, také spáchal, ani tak nemusíš ztrácet naději.

 

-  Vezmi svou duši: jestliže hřešíš, zemřeš, protože hřích je smrtí duše.

 

-  Nebuď příliš opovážlivý a nedávej přednost poznání před Božím přikázáním.

 

-  Až dosáhneš Kristovy pokory, spolu s ním povstaneš, ale ne jako on, spíše se mu budeš přibližovat.

 

-  Copak sám Pán neukázal, že pod označením rozumní a moudří máme chápat pyšní a povýšení, když říká: Zjevil jsi to maličkým?

 

-  Pohrdáš pokorou, protože nechápeš vznešenost.

 

-  Proti rozumným a moudrým, kteří se posmívají, nepostavil pošetilé a nerozumné, ale maličké.

 

-  Když by ses tím, že bys o sobě říkal, že jsi moudrý, stal hlupákem, řekni o sobě, že jsi hlupák, a budeš moudrý.

 

-  Mnozí viděli kam, ale neviděli kudy.

 

-  Chlubit se Kristovou moudrostí není nic velikého,ale chlubit se Kristovým křížem ano, protože pro to se ti posmívá bezbožný; zbožný se tím však má chlubit.

 

-  Nevynášej se – chceš-li být uzdraven, sestup dolů.

 

-  Zač se ti posmívá pyšný, tím se má chlubit křesťan.

 

-  Je velká věc znát Krista ukřižovaného, který se před očima maličkých předkládá jako zahalený poklad.

 

-  Varuj se toho, aby tě někdo svedl nějakou filozofií a prázdnými slovy podle tohoto světa, a ne podle Krista.

 

-  Nenech se oklamat ve jménu moudrosti!

 

-  Co je platné, že hodně žízníš, když pramen přejdeš a pošlapeš?

 

-  Tomu, co nechce slyšet pýcha, ať naslouchá moudrost.

 

-  Strom nejprve směřuje dolů, aby pak vyrazil vzhůru; upevňuje kořen v pokorném ponížení, aby korunou směřoval k nebi.

 

-  Nehledej něco, co by mohlo vstoupit až do Tvého srdce, ale místo, kam si tvé srdce zaslouží vystoupit.

 

-  Věř Božím přikázáním, jednej podle nich, a dostane se ti síly pochopení.

 

-  Kde je pokora, tam  je vznešenost; kde je slabost, tam je i síla; kde je smrt, tam je i život.

 

-  Tvá víra je daná Božím dobrodiním, ne nějakou tvou zásluhou.

 

-  K tomu, který je všude, se přichází láskou, ne plavbou po moři.

 

-  Jestliže už věříš, raduj se, že ti to bylo dáno.

 

-  Dárci vzdávej díky srdcem pokorným, ne zpupným, abys o to, co sis jako pokorný zasloužil, jako pyšný nepřišel.

 

 

-  Víra znamená věřit v to, co zatím ještě nevidíš, a odměnou za tuto víru je, že to, v co věříš, také uvidíš.

 

-  Vidět základy stavby ti nepřináší žádné potěšení, ale když vidíš stavbu, obdivuješ ji.

 

-  Začít s dobrým životem můžeš jedině z víry; když už je tvá víra pevnější, může následovat i to další.

 

-  Nejde-li napřed víra, nemůže ani následovat dobrý život.

 

-  Kdybych ti už mohl ukázat, co jednou uvidíš, nemusel bych tě už vybízet, abys uvěřil.

 

-  Miluj nebeské bohatství a budeš naplněn už teď.

 

-  Pokud jsi byl sluhou nepravosti, buď sluhou spravedlnosti.

 

-  Poznej svého Vykupitele, který tě propustil na svobodu.

 

-  Kdybys chtěl srdce spoutat láskou k penězům, vystavil by ses mnoha bolestem.

 

-  Není pěkné, a je třeba se za to velice stydět, když se zjistí chamtivost, a ten, kdo uctívá pravého Boha, je chamtivostí ujařmován.

 

 -  Víra je v duši jako dobrý kořen, který přivádí vláhu až k plodům.

 

-  Nevíra je špatný kořen všeho zla – je jako kořen trní, který i blahodárnou vláhu promění v trny.

 

-  Nezkušení často pohrdají základy stavby.

 

-  Dobrý skutek je dán úmyslem, a ten určuje víra.

 

-  Uvěř Bohu. To je první přikázání, to je počátek tvého náboženského života i života vůbec.

 

-  Miluj nebeské království a budeš naplněn už teď.

 

-  Poctivost pevné zbožnosti je tlachajícím ústům na hony vzdálena.

 

-  Jestliže chci, aby mě lidé chválili, když Ty haníš, nebudou mě ti lidé obhajovat, až Ty budeš soudit.

 

-  Raději ať toužím po protivníkovi, který se pře, než po lichotníkovi, který přikyvuje.

 

-  Lstivost je klamání slovy, kdy se něco jiného ukazuje navenek, a něco jiného se cítí uvnitř.

 

-  Větší pronásledování představuje jazyk lichotníka, než ruka vraha.

 

-  Přijít do pokušení znamená opustit víru, protože pokušení sílí tak, jak slábne víra.

 

-  Zbožná víra žije i v pokušeních a bouřích tohoto světa; svět zuří a ona zůstává neporušena.

 

-  Existují také ti, kteří nevěří a nemohou porozumět právě proto, že nevěří.

 

-  Skrze víru jsi zasazen, skrze rozum oživen.

 

-  Jestliže bys chtěl mít stále se učícího žáka, byl bys závistivým učitelem.

 

-  Pýcha je matkou závisti a nezná neplodnost, kdekoli je, vzápětí rodí.

 

-  I kdybys konal zázraky, neraduj se z toho, ale raduj se, jestliže je tvé jméno zapsané v nebi.

 

-  Neboj se: mají-li své hostiny pyšní, mají je i pokorní.

 

-  Pýcha je láska ke své vlastní  skvělé výjimečnosti.

 

-  Uvěř, abys porozuměl, protože víra je stupněm pochopení a k porozumění se dochází skrze ní.

 

-  Hlupáku! Chtěl bys stoupat vzhůru a přitom zapomínáš, po jakých stupních máš jít.

 

-  I když dobrý kořen nemusí být krásný, přece má uvnitř sílu své krásy.

 

-  Je zbytečné mít široký rozhled, když není, kdo by se očima díval.

 

-  Uvěř v toho, koho nevidíš, skrze to, co vidíš.

 

-  Jsou dva druhy pronásledovatelů: kdo haní, a kdo chválí.

 

- Víra vylévá modlitbu, vylitá modlitba upevňuje víru.

 

-  Kéž k tobě ráčí promluvit Pán v osobě toho, který napravuje, aby neodvrhl osobu toho, koho napravuje.

 

-  Vyhýbej se lichotníkovi: jeho jazyk spoutává duše v hříchu.

 

-  Špatnost se těší z cizí špatnosti.

 

-  Čas víry je lopotný – kdo by to popíral?

 

-  Nebuď líný při práci, za kterou toužíš obdržet odměnu.

 

-  V co zde věřím, tam uvidím; to, v co zde doufám, tam už budu mít.

 

-  Ty, jenž jsi mě povolal, abych uvěřil, jsi mě neopustil.

 

-  Nemohl jsem Tě vidět jako Boha, ale mohl jsem Tě vidět jako člověka.

 

-  Pokrytci ať vyhledávají lidskou chválu, ucházejí se o posty a pachtí se za tou nejprázdnější slávou.

 

-  Ať už se obrátíš k jakékoli činnosti, připrav se na to, že budeš muset trpět ty, kdo se přetvařují.

 

-  Předstíraná spravedlnost není žádnou spravedlností, ale dvojnásobnou nepravostí, protože je to nepravost a ještě předstírání.

 

-  Když vykonáš nějaký dobrý skutek, varuj se toho, aby se ti do mysli vetřelo jakékoli vystavování tohoto skutku na odbiv.

 

-   Proviněním pokrytců je to, že vyhledávají lidskou chválu

 

-  Nakolik sloužím Tobě, jsem svobodný, a nakolik sloužím zákonu hříchu, jsem ještě otrok.

 

-  Zamlouvá se ti cesta hříšníků, protože je široká, pohodlná a kráčí po ní mnozí. Pohleď – vede do propasti a hlubokého srázu.

 

-  Vzdycháš po štěstí, ale vzdycháš svázaný – ne poutem cizím, ale železným poutem své svázané vůle.

 

 -  Chamtivost není vadou zlata, ale člověka. 

 

-  Nevěř v potěšení z hříchů, protože zakusíš víc bolestí, než toho příjemného.

 

-  Chlubivost není vadou lidské chvály, ale duše, která má nepřirozenou a zvrácenou zálibu v tom, že jí lidé chválí, když pohrdá svědectvím svědomí.

 

-  Pán tě stvořil jako dobrého sluhu, ty ve svém srdci sis stvořil špatného pána.

 

-  Chci se vrátit do svého srdce a chci Ti vyznat. Na mně se Ti může zalíbit jedině to, co mám z Tebe, avšak to, co mám ze sebe, se Ti znelíbí.

 

-  Co dobrého jsem si zasloužil jako nespravedlivý, který se dopouští nepravostí?

 

-  Miluješ mimo sebe své dílo, v obou případech zanedbáváš mé dílo.

 

-  Každý hřích představuje skutečnou neuspořádanost a zvrácenost člověka.

 

-  Proč jinak hřešíš, než proto, že nemáš správný pořádek v názoru na věci, které jsi přijal do užívání?

 

-  Dal jsi za nás svou krev, která se v nevinnosti zrodila, v nevinnosti žila a v nevinnosti zemřela.

 

-  Boj se toho špatného v sobě – totiž svých žádostí: ne toho, co v tobě stvořil Bůh, ale toho, co jsi stvořil sám sobě.

 

-  Zanedbáváš to, čím jsi byl učiněn, a miluješ to, co jsi sám učinil.

 

-  Ze zvrácené vůle se stává náruživost, a jak propadneme náruživosti, stává se nám zvykem, a když se neodporuje zvyku, stává se nutnou potřebou.

 

-  Kéž nám – mně i tobě – náš Pán Bůh dá, abychom dokázali pohovořit o tom, jak se vyhnout otroctví hříchu.

 

-  K čemu jinému se provaz spletený ze hříchu hodí než k tomu, aby člověku svázal ruce a nohy a aby byl člověk uvržen ven do temnot?

 

-  Tvé milosrdenství, Pane, je přebohaté a hojná je Tvá laskavost, protože jsi nás vykoupil svou krví, přestože jsme pro své hříchy nebyli ničím.

 

-  Neužívej svobody k svobodnému hřešení, ale užívej ji k tomu, že hřešit nebudeš, protože tvá vůle bude svobodná, pokud bude zbožná.

 

-  Odvrátil jsem se, protože ty ses odvrátil: ty jsi ode mne odpadl, ale já od tebe nikoliv.

 

-  Bůh tě stvořil tak, že je na tobě něco dobrého, pod sebou stvořil i něco nižšího, co je i pod tebou, a tak jsi méně dokonalý než On, a zároveň dokonalejší, než něco jiného.

 

-  Ať se vůbec nechlubím svými zásluhami, protože i samy tyto mé zásluhy jsou Tvým darem.

 

-  Ty rozvažuj o vysvětleních, já chci žasnout; ty uvažuj, já chci věřit.

 

-  Pane, co dobrého jsem si zasloužil jako hříšník?

 

-  Pominu-li hřích, o čemkoli v sobě uvažuji, je Tvé.

 

-  Nedomnívej se, že jsi něco dostal pro zásluhy, jelikož  bys žádné zásluhy neměl, kdybys je nebyl dostal.

 

- Boj se, abys pro opovážlivost, s níž si domýšlivě osobuješ, že jsi spravedlivou cestu našel sám, ze spravedlivé cesty nezbloudil.

 

-  Ke Kristu nemůžeš jít, pokud tě nepřitáhne Otec.

 

-  Jestliže v tobě pracuje Bůh, pracuješ dobře díky milosti Boží, ne díky svým schopnostem.

 

-  Vůbec nevěř tomu, že u Boha je nějaká nespravedlnost, abys nevstoupil do hluboké propasti bezbožnosti.

 

-  Nebuď pokrytec, abys něco jiného slovy vyznával a něco jiného dělal, vytrvej ve své víře a i on vytrvá ve svých zalíbeních.

 

-  Dokud věříš, jedná se jen o naději v tomto životě; až uvidíš, bude to opravdová skutečnost v životě budoucím, protože uvidíš tváří v tvář.

 

-  Jestliže putuješ a kráčíš svou vírou, nejsi ještě ve své vlasti, i když už jsi na cestě.

 

-  Neumdlévej, ale očekávej splnění příslibů.

 

-  Jestliže ve své víře nevytrváš, jsi to ty, kdo sám sebe oklamal, ne ten, který slíbil.

 

-  Ti, co se u Boha dovolávají světských výhod, pozemských statků, přítomného života a pozemského štěstí, se ho vlastně nedovolávají.

 

-  Setrvávej ve slovech Pána Boha svého, abys nebyl zahanben, až přijde.

 

- Teď je tvá spása v naději.

 

-  Naděje bezbožných se vztahuje jen na přítomnost, ale tvá na budoucnost.

 

-  Co ti bude platné vnější bohatství, když tě uvnitř bude trápit nouze?

 

-  Jestliže věříš, raduje se, že ti to bylo dáno.

 

-  Tvá víra je daná Božím dobrodiním, ne nějakou tvou zásluhou.

 

-  Já, který jsem temnotou, a také to vyznávám, chci být maličký – ne velký, chci být pokorný – ne pyšný.

 

-  Nenajdeš nic drahocennějšího, nenajdeš nic lepšího, než toho, který všechno stvořil.

 

-  Mé jsou jen temnoty, ty však svým světlem temnoty zaháníš a mě osvěcuješ.

 

-  Pane, sám o sobě nejsem světlem – mohu být jenom okem, ale ne světlem.

 

-  Vrať se k pomazání Ducha svatého, vrať se k tomu pomazání, které uvnitř učí, co lidé nedokáží ani vyslovit, a protože to nyní nemůžeš vidět, musíš po tom toužit.

 

-  Rozumní a moudří si o sobě myslí, že jsou světlem, a přitom jsou temnotou, a právě pro toto své smýšlení nemohou být rozsvíceni a osvíceni.

 

-  Dárci vzdávej díky srdcem pokorným, ne zpupným, abys o to, co sis jako pokorný zasloužil, jako pyšný nepřišel.

 

-  Co je platné otevřené a zdravé oko, když chybí světlo?

 

-  Zasloužíš si být s chloubou oslaven v tom, který kraluje, jestliže se naučíš chlubit v tom, který byl ukřižován.

 

-  Chceš-li dojít k jednomu, nesmíš druhým pohrdat.

 

-  Pohrdáš pokorou, protože nechápeš vznešenost.

 

-  Toto je země smrtelníků – odtud odejdu, ale záleží na tom kam.

 

-  Víru křesťana provází láska, víra nečistého ducha je bez lásky.

 

-  Božími chválami ať zní nejen tvůj hlas, ale ať s ním souzní i tvé skutky.

 

-  Když budeš zpívat svým vlastním hlasem, někdy umlkneš. Svým životem však zpívej tak, abys neumlkl nikdy.

 

-  V tvých dobrých skutcích ať je tvá láska k Bohu, která nečeká na odměnu.

 

-  Podle toho, co říkáš, i konej.

 

-  Jiné je Krista vyznávat, abys k němu směřoval, a jiné ho vyznávat, abys ho do sebe odháněl.

 

-  Bůh často ve zjevných případech uzná za vhodné toho, koho opustí, a nechá ho uvést v pokušení, také soudit.

 

- Jestliže viníkovi nepromineš, neříkám, že ze svého srdce vymažeš modlitbu, ale budeš vymazán z knihy Boží.

 

-  Všechno je mocné; co je ale mocnějšího nad něho?

 

-  Kdo zde žije ve svém těle a nelpí na něm vina?

 

-  Kterému zde žijícímu člověku není zapotřebí modlitby?

 

-  Chválíš Boha a dává ti pokrm, urážíš, a dává ti ho stejně.

 

-  Tvou vůlí Bože se řídí andělé i svatí – kéž se jí řídím i já.

 

-  Jako tvůj duch se obnovuje vírou, tak by se tvé tělo obnovilo zmrtvýchvstáním.

 

-  Ach Pane, kéž dosáhneme Tvého království; ať i pro nás přijde to, co přijde pro Tvé svaté a spravedlivé.

 

-  Bůh Izraele je dobrý, ale jen pro lidi upřímného srdce.

 

-  Ať prosíš, nebo ne, Boží království přijde.

 

-   Jméno Boží je velké tam, kde se vyslovuje s velkou vážností, odpovídající jeho vznešenosti.

 

 -  Jak jsi šťastný ty, který jsi zjistil, že tvým otcem je tvůj Pán.

 

-  Nebeský Otec je takový, že to, co ti dává, vlastníš společně s ním.

 

-  Kéž  slova mých úst dojdou Tvého sluchu, protože od Tebe netoužím dostat žádné dobro tohoto světa.

 

-  K Tobě kéž dojde má modlitba, vyražená a vystřelená z touhy po Tvých věčných dobrých skutcích.

-  Vezmi mě Bože do vlastnictví, abych Tě vlastnil i já.

 

-  I kdyby se mi teď toho dobrého, o které žádám, nedostalo, přece jsem si jistý, že později se mi ho dostane.

 

-  Kdyby ti Bůh řekl: „Pros oč chceš“, o co poprosíš?

-  Všechno je drahocenné, protože je to krásné; co je ale krásnější nad Něho?