Jdi na obsah Jdi na menu
 


výroky sv. Augustina III.část

 

MOTTO:  Střež se, abys obrazného rčení nebral doslova.

 Obrazek

 

                                                                    A.A.

 

                                                                                                                 .

 sv. Augustin napsal, řekl

 

-  Přejí-li si lidé velikého stáří, za co jiného pak žádají, než za dlouhou neduživost?

-  Jakmile (určití konvertité) uvidí, že někteří zločinci a bezbožníci se těší ve veliké míře štěstí, kdežto oni buď méně mají, nebo i ještě pozbývají, pomatou se a rozmrzí, jakoby nadarmo Boha ctili a odpadávají proto snadno od víry.

- A zajisté člověk i v hříšném stavu je lepší, než zvíře.

-  Nesmí nás zarážet, že mnozí jsou oddáni ďáblovi a že je málo těch, kteří se drží Boha; vždyť i obilí je velmi málo, srovnáme-li ho s velikými hromadami plev.

-  Tajemstvím potopy, při níž byli spravedliví zachráněni dřevem, je také předobrazena Církev, kterou král a Bůh její Kristus tajemstvím svého kříže zřídil nad vlnami a potopou tohoto světa.

-  Lidé, kteří se spustili od Boha, klesli nejen na uctívání tvorů Bohem stvořených, takže místo Boha ctili jeho díla, nýbrž jejich pobloudilé mysli se snížily až ke zbožňování děl lidské ruky.

-  Boží služba má být úplně nezištná a má se tedy konat nikoli pro časnou odměnu.

-  Na Boha se můžeš s jistotou spolehnout, poněvadž se nemění; v člověku však nikdy nebudeš rozumně takovou bezpečnost hledat.

-  Jiná věc je milovat člověka, a jiná je mít v něm svoji naději; rozdíl je v tom tak veliký, že Bůh jedno poroučí a druhé zakazuje.

-  Buď před Bohem pokorný, aby nedopouštěl na tebe takové pokušení, které by bylo nad tvé síly.

-  Vše, co vidíme zachází, a veškerá nádhera tohoto světa, radost i vědychtivost zahynou i se svými milovníky.

-  Všechno, co nyní vidíš, že se děje v církvi Boží a ve jménu Krista po celé zemi, bylo již před věky předpovězeno.

-  Předpovězeno bylo také, že z Boží církve vzejde kacířství a rozkoly a že Jeho jménem, kde jen budou moci, budou hledat ne Kristovu slávu, ale svoji.

-  Ty, který máš víru, střež se pokušení, aby tě nepřítel nesvedl ani skrz pohany, kacíře, kteří jsou mimo Církev, ani skrz ty, jejichž bezbožný život v samé Církvi vídáš.

-  Přidávej se k dobrým lidem, které snadno nalezneš, budeš-li ty sám jako oni.

-  Nemysli však, jak zlí lidé vcházejí do zdí kostela, že tak také jednou vejdou do království nebeského.

-  Na člověka, ať je to kdokoli, nikdy neskládejme svoji naději.

-  Skutky milosrdenství, zbožností, a pokorou dosahují věřící toho, že Bůh nedopouští, aby byli pokoušeni nad své síly.

-  Nepohrdejte muži sami sebou; Syn Boží na sebe vzal mužství. Nepohrdejte sami sebou ženy, Syn Boží se narodil ze ženy.

-  Dobří podle zákonů jednají, zlí podle zákonů trpí.

-  Nečistým se nelíbí, že se narodili ze ženy – náramně si totiž nečistí oškliví to, že ženy počínají a rodí.

-  I Bůh nás napomíná, i doba nás napomíná.

-  Oni z lidí, kteří ohnuti k zemi si pouze z těla hledají nasycení a potěšení, dají se přirovnat k dobytčatům.

- Svými posty musíme udržovat střední cestu.

-  Ať pohan nenajde příčinu, pro kterou by odmítl stát se křesťanem.  

-  Jestliže tedy jsem,  já který se mýlím, pak se nemohu mýlit, věřím-li, že jsem, když je přece jisté, že jsem, mohu-li se mýlit. 

-  Má síla i slabost stojí před Tebou: podpoř jednu, vyléči druhou.

-  Dá se snad ve stvoření nalézt něco, co by se rovnalo Tvůrci?

-  Nemůžeme dělat něco, co nám nebylo dáno jako dar.

-  Ať ti, kteří provozují obchod, slyší a změní svůj život!

-  Je-li něco pravda, nesluší se odporovat.

-  Cožpak ševci nelžou právě tak, jako obchodníci?

-  Je také velmi nebezpečné, říkáme-li, co si myslíme; velmi bolestné, neříkáme-li to, a velmi zhoubné, říkáme-li opak.

-  Kladu si dokonce otázku, zda obava z hrozícího trestu nepokazila víc lidí, než jich napravila.

-  Máme snad věřit, že Bůh odsoudil člověka k práci ještě dřív, než zhřešil?

-  Proč bychom se zdráhli poznat Boha v těle malého dítěte? Ne ve vnějších rozměrech, ale ve všemohoucnosti tkví velikost Boha.

-  Máme snad věřit, že Bůh odsoudil člověka k práci ještě než zhřešil?

-  Neboť chtivost nashromáždit majetek zavádí tebe, člověka obchodujícího, k rouhání proti Bohu, postihne-li tě nějaká ztráta.

-   Copak nebyli lidé často souzeni za správné činy?

-   Žádostivost se něčem žene, strach před tím utíká.

-  Je-li všechno, co podléhá odsouzení, zlem, bylo proto v oné době zlem věřit v Krista a vyznávat víru v něho.

-  Mou mysl zneklidňuje toto: vycházejí-li hřích z těch duší, které Bůh stvořil, a ony duše jsou z Boha, jak to, že se hříchy zakrátko přece jen k Bohu nevztáhnou?

-  Buď zmužilý a věř, v co věříš.

-  Je-li předmětem výuky zlo, potom je obsahem učení a takto učení nebude dobrem.

-  Každý zlý člověk je původcem svého vlastního zlého činu.

-  Ode mne jsi však to, co jsi chtěl, slyšel, abys už přestal mluvit hlouposti.

-  Duše je „z Boha“ v tom smyslu, jako je výrobek „z řemeslníka“ , nikoli „od Boha“ v tom smyslu, jako je syn „od otce“.

-  Nebude správné, aby byl v případě, že národ správně mravně cítí, vážně smýšlí, co nejpečlivěji střeží obecný prospěch a že každý jednotlivec si méně cení soukromé záležitosti nežli veřejné, vynesen zákon, že si tento národ má sám volit úředníky, skrze něž by si spravoval své, to je veřejné záležitosti?

-  A co jestli se i hlupákům dostane blaženého života?

-  Když není možné, aby z těles bylo některé nejmenší, jak bychom mohli připustit, že je nějaké těleso největší a že žádné už nemůže být větší?

-  Jako by mohlo existovat nějaké malé nebo jiné neštěstí, než právě hloupost.

-  Dodej si odvahy a opřený o zbožnost vykroč na cestu rozumu!

-  Nabývat zkušenosti není vždycky dobrou věcí - například mít zkušenost s těžkými tresty.

-  Vláda mysli patří toliko k moudrým.

-  A co bídný život? Můžeš nějak dospět k úsudku, že se před ním nemá prchat?

-  Myslíš si, že je třeba vinit stříbro a zlato kvůli lakomcům, pokrmy kvůli hltavcům, víno kvůli opilcům, ženské tvary kvůli děvkařům a smilníkům a podobně i vše ostatní, zejména když vidíš, že i oheň používá s prospěchem lékař a chléb zločinně travič?

-  Ty máš za jisté a ověřené, že Bůh dal člověku něco, o čem si myslíš, že mu dát neměl?

-  Kdyby člověk neměl svobodnou vůli, byl by nespravedlivý trest, i odměna.

-  Čím víc kdo bloudí na životní pouti, o to méně je rozumný.

-  Hněv je tříska, nenávist je trám: živí-li se tříska, stává se trámem.

-  Chamtivost je špatnou paní, protože ti brání dělat dobro.

-  Žárlivost je bolest duše, která vidí, že někdo jiný došel k tomu, po čem toužili dva, nebo více lidí, a co může mít jen jeden.

-  Proč toho neseš v tak krátkém životě tolik, čím si nijak nepomůžeš v dokončení této cesty, ale čím budeš spíše zatížen tak, že tuto cestu nedokončíš?

-  Nevím, jak to chamtivost v lidských srdcích dělá, že jí svými slovy téměř všichni uznávají za vinnou, ale svými skutky jakoby jí chtěli mít.

-  Závist je bolest duše, kdy se zdá, že někdo, kdo si to nezasluhoval, něčeho dosáhl, i když ty jsi po tom netoužil.

-  Jestliže zarputile miluješ svět, pak ten, který svět stvořil, v tobě nenajde světlo a nebudeš před ním čistý.

-  Hněv je náruživá touha po pomstě, z níž se - pokud zestárne – stává nenávist.

-  Je-li počátkem všeho hřích pýcha, je jistě kořenem všeho špatného chamtivost.

-  Vytvoř si vnitřní pokladničku – svědomí: to bohatství ti nebude moci vzít ani zločinec, ani vpád nepřítele, či cizince a ani ztroskotání.

-  Kdybys záviděl krásnému, stejně ze sebe nikdy krásného neuděláš.

-  Co to znamená, když je někdo chamtivý? Postoupit za to, co postačuje.

-   Poctivost pevné zbožnosti je tlachajícím ústům na hony vzdálena.

-  Patříš do Boží rodiny, do Boží rodiny jsi byl přijat, synem Boha jsi ne pro své zásluhy, ale pro jeho milost.

-  Je příliš tíživé a příliš hrozné, že tě chamtivost drží při zemi, ačkoli říkáš Otče náš, jenž jsi na nebesích tomu, po kterém když toužíš, ztrácí všechno na ceně.

-  Pro putování smrtelností je potřeba potrava a střecha nad hlavou: to by měly být dostatečné výdaje na toto putování.

-  Nenapodobuj pokrytce, protože to jsou falešní věřící:vyznáním jakoby věřícími byli, ale svým špatným životem jsou nevěřící.

-  Z tohoto světa, který jsi miloval, si neodnášíš nic kromě neřesti, kterou jsi miloval.

-  Jsi-li pánem nad zlatem, děláš z něho to, co je dobré; jestliže jsi otrokem, dělá ono z tebe to, co je špatné.

-  Bůh si nevšímá rukou, ale dívá se do srdce.

-  Kdybys záviděl bohatému, přesto by nebylo v tvé moci, abys i ty byl bohatý.

-  Jestliže Tě miluji, jsem v nebi, i když stojím na zemi.

-  Pokrytec se přetvařuje a dělá ze sebe spravedlivého – ve skutečnosti však není, protože veškerá ocenění vkládá do lidské chvály.

-  Nechceš-li sejí z cesty, poslechni si přikázání svého Pána Boha, poslechni si svého Učitele, jak poučoval na hoře.

-  Jestliže se vymykáš ostatním přehnanou péčí o své tělo a ošacení, či přepychem v něčem jiném, snadno tě právě tyto věci usvědčí, že se pachtíš po světské slávě a nikoho neošálíš falešným obrazem svatosti.

-  Pokrytci nehledají mou slávu, ale svou.

-  Ať už se obrátíš k jakékoli činnosti, připrav se na to, že budeš muset trpět ty, kdo se přetvařují.

-  Chci se zalíbit Tobě – ne lidem, protože kdybych se stále ještě chtěl zalíbit lidem, nebyl bych Tvým služebníkem.

-  Zlomil tě ten který tě pokáral? Jsi zlomen jako hliněná nádoba v peci.

-  Pokrytci ať si zvolí slávu pozemskou a časnou, ale mým dědičným podílem buď Ty, který jsi věčný.

-  Odložte všechno, co je špatné, každou neupřímnost, přetvářku, závist, pomlouvání; jako novorozené děti žádejte duchovné, nefalšované mléko, abyste jím rostli ke spáse.

-  Špatnost znamená lásku k tomu, co škodí.

-  Vyhýbej se lichotníkovi: jeho jazyk spoutává duše v hříchu.

-  Olej hříšníka hlavu moudrého nezasáhne.

Kéž k obě ráčí promluvit Pán v osobě toho, kdo napravuje, aby neodvrhl osobu toho, koho napravuje.

-  Jestliže tě někdo chválí, řekni mu: Proč mě chválíš? Boha chval, vždyť kdo jsem já, abych byl chválen pro sebe?

-  Lstivost je vlastně klamání slovy, kdy se něco jiného ukazuje navenek, a něco jiného se cítí uvnitř.

-  Kristus mohl od sebe ďábla zahnat, ale kdyby nebyl pokoušen, nemohl by ti poskytnout poučení, jak nad pokušením zvítězit.

-  Napadlo tě něco nedovoleného - nezbývej se tím, nedávej svůj souhlas.

 

 

 

-  Jdi ke Kristu: tam je tvůj cíl, všude jinde je cesta.

 

-  Ať už bys na zemi hledal cokoli, všechno je horší, než ty.

 

-  Divné není to, že dobří jsou dobří proto, aby byli blažení, ale to, že i špatní jsou špatní proto, aby byli blažení.

 

-  Chceš být lepší, než dosud jsi, a přitom hledáš a pátráš, jak toho dosáhnout pomocí prostředků, které jsou horší, než ty sám.

 

-  Pane, Tvé Písmo je pravdivé, protože vyšlo od Tebe, který jsi pravdivý i pravda sama.

 

-  Zachovávej jednotu, mimo ní i ten, kdo by konal zázraky, není ničím.

 

-  Petr vyháněl nečisté duchy; leckterá stará zbožná vdova, leckterý prostý věřící, který má nadpřirozenou lásku a neporušenou víru, dělají totéž.

 

-  Přijmi upřímnou radu; chtěl bys být lepší, než jsi – hledej tedy také to, co je lepší než ty, a díky tomu se staneš i ty lepším.

 

-  Budeš-li chtít Boha, budeš ho mít, protože ještě dřív, než jsi ho chtěl, přišel on k tobě.

 

-  Kristus ti připomíná, že někde je jakási jednota, ke které máš směřovat, když se lopotíš v mnohosti tohoto světa.

 

-  Držel ses Krista? Došel jsi k cíli cesty: budeš přebývat ve vlasti.

 

 

 

-  Cokoli se vyhledává kvůli sobě a bez nároku na odměnu, má cíl v sobě.

 

-  Vyhledáváš peníze? To nemá být tvým cílem: přejdi jinam jako putující pocestný.

 

-  Je pro tebe dobré, aby tvým cílem byl sám Bůh.

 

-  Bloudíš tím více, čím více běžíš mimo cestu.

 

-  Abys mohl běžet skrze Krista, napřáhl se až k Tobě.

 

-  Vyhledáváš-li chválu Boží, dobře děláš; vyhledáváš-li chválu svou, činíš špatně – zůstáváš na cestě.

 

-  Říkáš něco dobrého, a je to předmětem chvály? Ať to není chváleno jako něco tvého, protože v tom není cíl.

 

- Nepoznal jsem Pane nad Písmo  jiné knihy, které by tak ničily pýchu, tak ničily bránícího se nepřítele, vzdorujícího smíření s tebou tím, že hájí své hříchy.

 

-  Jestliže nejsi ještě dostatečně vyspělý přijímat pevnou potravu Božího slova, živ se mlékem víry a neváhej uvěřit slovu, které zatím nedokážeš pochopit rozumem.

 

-  Neobviňuj Písmo, kdybys snad v něčem sešel z cesty a pochybil, protože ho nechápeš.

-  Měj v úctě to, co z Písma zatím ještě nechápeš, a měj to v úctě tím více, čím více skrývajících závojů rozeznáš.

 

-  Znáš ty lidi, kteří se radovali, i když měli peněz málo, i když jich získali jen trochu více; potom ale, když začali oplývat hojností, a tys jim nabídl jen malý zisk, už o něj ani nestojí.

 

-  Chamtivče lakomý, po čem dychtíš na nebi i na zemi?

 

-  Musíš toužit po Bohu, abys ho měl; teprve tehdy a jedině tak budeš blažený.

 

-  Jaké je to bohatství, s jehož přibýváním přibývá i pocit nedostatku a které těm, kdo ho milují, nepřináší pocit dostatku, ale naopak je rozněcuje žádostivostí?

 

-  Vznešenost Božího slova podněcuje zájem, neodporuje rozumu a nevzpírá se pochopení.

 

- Bůh neskrývá poklady Písma proto, že by je odmítal zjevit, ale aby tak o ně podnítil zájem.

 

-  Více peněz chřtány chamtivosti nezavírá, ale naopak otevírá dokořán.

 

-  Způsob mluvy Písma – ač jím někdy proniknou jen málokteří – je přístupný všem.

 

-  Připrav se na život budoucí: pohrdej vším přítomným. 

 

-  Jestliže něco máš, nakládej s tím dobře; jestli nemáš, nenech se rozpálit touhou, abys to měl.

 

-  Každý den slýcháš: Vzhůru srdce! A ty, jako bys slyšel pravý opak, noříš své srdce do země.

 

-  Poslechni si mě, ty, nemajetný: Co ještě nemáš, když už máš Boha?

 

-  Kolik je těch, kteří z oltáře přijímají a umírají, a umírají proto, že přijímají!

 

-  Povzbuzuj ne tím, co říkáš, ale tím, jak žiješ.

 

-  Ústa, srdce pyšného člověka jsou nemocná; přestože má uši nastražené, je hluchý; vidí a zůstává slepý.

 

-  Lhát Bohu můžeš, oklamat ho nemůžeš.

 

-  Bůh ví, co děláš: on tě vidí uvnitř, on tě zkouší uvnitř, uvnitř zkoumá, uvnitř soudí, uvnitř buď odsuzuje, nebo věnčí.

 

-  Pokorný nespoléhá opovážlivě na své síly, a proto mu pomáhá milost a skrze Ducha svatého se v jeho srdci rozlévá láska.

 

-  Jsi-li živ a zdráv, nehledáš už nic dalšího? Kdybys byl rozumný, asi bys už nic dalšího hledat neměl.

 

-  Pyšný má zlato v pokladnici, pokorný má Boha v srdci.

 

-  Čím to, že se všem nelíbí jeden stejný život, a přesto se všem líbí blažený život?

 

-  Všem je dáno, že chtějí žít, a nechtějí umřít.

 

-  K čemu je zámožnost bohatému, jestliže nemá zdraví, které je pro chudáka skutečným dědictvím?

 

-  Pokorný má uvnitř to, co nemá pyšný; ať se tedy nermoutí, ať mu neubývá sil, ať neumdlévá.

 

-  Bohatý by rád vyměnil s chudákem své stříbrné lůžko za pouhou žíněnou rohož, kdyby se s lůžkem mohl zbavit i nemoci.

 

-  Jsi-li pyšný, jsi daleko od chleba z nebe, ani po něm nemůžeš hladovět.

 

-  Jestliže se bojíš, že zdraví a život pominou, už to není život, ale stálý strach.

 

-  Písmo je učení a nauka Boží školy, která by ti mohla pomoci k pochopení ne jedné knihy, ale mnoha knih, pokud se tím budeš řídit.

 

-  Všechny pohanské národy věří v židovského krále: kraluje všem pohanským národům, ale přesto je židovský král.

 

-  Miluj své nepřátele, abys z neopatrnosti do nenávisti nezahrnul i přátele.

 

-  Bůh napřed učinil, že Kristus měl účast na tvé smrtelnosti, abys uvěřil, že můžeš mít účast na jeho božství.

 

-  Cokoli Kristus snášel, snášel pro tvoje vzdělání a poučení.

 

-  K Bohu jsi jako člověk nemohl jít, a tak se stal Bůh člověkem, abys skrze člověka k Bohu došel.

 

-  Hle, jak jsi byl milován, ještě než jsi Boha miloval!

 

-  Bůh tě učinil bratrem svého syna; i když ne tím, že by tě zplodil, přece však tím, že tě adoptoval a učinil z tebe jeho spoludědice.

 

-  Pod Boží zákon ses dostal tím, že jsi ho neplnil, neboť ten, kdo zákon naplňuje, není pod zákonem, ale se zákonem.

 

-  Klamné štěstí je opravdovým neštěstím.

 

-  Stálý strach znamená stálou trýzeň. Jestliže je však trýznění stálé, kde je věčný život?

 

-  Jak to, že dobré hledáš špatně?

 

-  O někom, kdo tě třeba má rád, věříš, že tě nenávidí, a pro křivé podezření se z tebe stává veliký nepřítel velikého přítele.

 

-  Řekni Bohu: pane, nechci všechno, co jsi mi dal, pokud mi nedáš sebe, který jsi dal všechno.

 

-  K životu přidej pravdu a najdeš blažený život.

 

-  Chceš vejít do života, ve kterém nebudeš klamán? Teď veď život, ve kterém neklameš.

 

-  Neraď se s tělem – raď se s duchem; ať ti odpoví tvé srdce, ať ti odpoví víra, naděje a láska, které jsou v tobě.

 

-  Kromě tvého Boha  nic, co máš, není sladké.

 

-  Abych mohl patřit na Tvá dobra v zemi živých, ustanov mi zákon, Pane.

 

-  Chceš-li žít ve blaženosti,  víc miluj to, co slibuje Bůh, než to, co slibuje tento svět, a víc se boj toho, čím hrozí Bůh, než toho, čím hrozí tento svět,

 

-  Nehledej štěstí na této zemi: je to veliká věc, ale tady není.

-  I v radosti ze zisku se celý třeseš, aby tě nezačali vyhledávat takoví, kteří tě vůbec nevyhledávali, dokud jsi ještě nic neměl.

-  Chudý si klidně spí, spánek sestoupí spíše na tvrdou zem, než na zdobené lůžko.

 

-  Ponížený touží po povýšení, povýšený se bojí, aby nebyl ponížen.

 

-  Celý Tvůj pozemský život byl skrze člověka, kterého jsi ráčil ne sebe vzít, výchovnou disciplínou mravů a způsobu života.     

 

-  Ponížil se, všeho jsi se zbavil, přijal jsi podobu sluhy – mám se čeho držet.

 

-  Kdo nemá, závidí tomu, co má, a ten, který má, pohrdá nemajetným.

 

- Nepřítel se neodvažuje strojit nástrahy na cestě, ale mimo cestu v tom neustává.

 

-  Pomoz mi, abych vytrval v touze, dokud nepřijde to, co jsi přislíbil, a nepomine nářek a nevystřídá ho už jen chvála.

 

-  Modleme se, drazí, modleme se, ať Bůh dá milost i našim nepřátelům.

 

-  Dobře si všimni starostí boháčů a srovnej je s bezstarostným bezpečím chudých.

 

-  Zapomeň na to, co je vzadu, zapomeň na minulý špatný život a nasměruj se k tomu, co je vpředu.

-  Ďábel je svou mocí podřízen, protože kdyby mohl škodit, kolik by chtěl, nezůstal by na zemi žádný spravedlivý a žádný věrný věřící.

 

-  Teď slyšíš Kristův hlas, pak však budeš patřit tváří v tvář.

 

-  Běž, ale běž touhou a neříkej si, že dojdeš už v tomhle životě.

 

-  Věříš-li tomu, že jsi dokonalý, podvádíš se a klameš, svádíš sám sebe: tady mít dokonalost nemůžeš.

 

-  Nevzdaluj se od tepla, kterým sálá Duch svatý, od tepla pravdy.

-  Na nic, co by se ze světa šťastně usmívalo, si nečiň  opovážlivé nároky, nerozmlouvej dobrovolně se svými žádostmi.

 

-  Pomine poroba, přijde štěstí. Bude odsouzen poslední nepřítel a bez smrti se budeš vítězoslavně radovat s králem.    

 

-  Mám citovat rozmanité knihy, abych dokázal, jak je tento život nejistý, jak pomíjivý, jako by téměř nebyl?

 

-  Své srdce ulož tam, kde se nemůže zkazit starostmi o věci časné.

 

-  Kdyby Bůh přestal klást pokušení, přestal by mistr poučovat.

 

-  Vyber si dobrý život. Kdyby sis vybíral manželku, copak bys nechtěl dobrou? Život prý miluješ – a vybíráš si ten špatný?

 

-  Ďábel je spoután, aby nemohl dělat, kolik by toho chtěl, a přece je mu dovoleno pokoušet tolik, kolik je užitečné těm, pro které to má cenu

 

-  Řekni mi, jestli bys vůbec chtěl mít něco špatného: cokoli chceš, cokoli miluješ, chtěl bys, aby to bylo dobré. Vždycky se sháníš jen po dobrém – buď tedy dobrý i ty, když se tak sháníš po dobrém.

 

-  Ceníš si velice svého domu, své ženy, svých šatů, a kdybychom došli až do krajnosti, i svých bot. Jak to, že ale tvá duše pro tebe ztratila svou cenu?

 

-  Pravda ti slibuje život, a to nejenom věčný, ale i blažený, v němž nejsou žádné nesnáze, žádné útrapy, žádný strach, žádné bolesti.

 

-  Není pro tebe dobré být bez pokušení, a tak Boha nežádej, abys nebyl pokoušen, ale abys nebyl uveden v pokušení.

 

-  Dobrý život je prací, mzdou je život blažený:  veď život dobrý a obdržíš blažený

 

-  Teď zatím, když jsi obklopen špatností, nepřestávej se modlit k Bohu a od něho žádej jenom to jediné – abys směl přebývat v jeho domě.

 

-  Každé pokušení je zkouška a každá zkouška přináší své ovoce.

 

-  Je rozdíl mezi dvojím pokušením: mez pokušením svádění a pokušení zkoušky. V prvním případě se jako pokušitel chápe jedině ďábel, v druhém pokouší Bůh.

 

-  Život před Bohem, život s Bohem, život z Boha, samotný Bůh je ten život. Takový život je ti slibován, a ty dáváš přednost životu časnému, bídnému, svízelnému?

 

-  Hledáš život, hledáš  dny dobré. Je dobré, co hledáš, ale zde to není k nalezení.

 

-  Pomine modlitba a nastoupí chvalozpěv, pomine nářek a nastoupí radost.

 

-  V Kristu jsi byl pokoušen, v Kristu ďábla přemáháš.

 

-  Tento svět je moře a přívaly vln mohou v moři zuřit jen u břehu, kde Bůh ustanovil hranici.

 

  

 

 

 

-  Po Boží cestě kráčej vpřed tak, že nenapadáš ty, kteří zaostávají

-  Domnívám se, že jsem dostatečně zdůraznil, že vytrvat až do konce v Pánu je Božím darem.

 

-  Padneš-li ještě než zemřeš, tvrdím, že jsi vůbec nevydržel,a tvrdím to s naprostou přesvědčivostí.

 

-  Když bdíš, myslíš na to, jak rozmnožit svůj majetek; když spíš, zdá se ti o lupičích“ ve dne jsi ustaraný a v noci ustrašený, ale pořád jsi pouhý žebrák.

 

-  Neohlížej se zpátky, nenacházej potěšení v bývalém, neodvracej se od toho, co je vpředu k tomu, co je vzadu; běž, dokud nedojdeš.

 

-  Uvažuji, co jsou zač ti, kteří milují přítomný život, život časný, krátký a nepěkný.

 

-  Ďábel pokouší tolik, kolik je mu dáno moci; tebe ale – abys nepadl – podepře Pán, protože ten, který dává moc pokušiteli, sám poskytuje pokoušenému milosrdenství.

 

-  Zdůrazňuji, že vytrvalost, kterou až do konce vytrváváš v Kristu, je velkým Božím darem.

 

-  Život na tebe volá: Jsem nepěkný, a ty mě přesto miluješ; jsem tvrdý, a ty mě přesto objímáš, jsem prchavý, a ty se mě přesto pokoušíš dostihnout?

 

-  K čemu mám ještě vybízet, co ještě dokazovat?

 

-  Včera ještě člověk žil, dnes už není; ještě před chvílí ho bylo vidět, teď už ne. Spustí ho do hrobu; pozůstalí se vracejí smutně, ale rychle zapomínají.

 

-  Budeš pokoušen tolik, kolik je ti ku prospěchu, abys byl procvičen, prověřen, vyzkoušen a abys sám zjistil, jaký vlastně jsi, jelikož ses neznal.

 

-  Žádné pokušení nepřekročí tvé síly, protože to dopouští Bůh k Tvému užitku a prospěchu.

 

-  Všímáš si toho, že Kristus byl pokoušen – všimni si toho, že zvítězil.

 

-  Co jsi to miloval a kam jsi to s touto svojí láskou  došel? Copak řekneš tomu svému milovanému životu?  

-  Hleď si sebe, nenapodobuj špatné křesťany a neříkej: Udělám to, protože to dělá spousta křesťanů.

 

-  Tvoji nepřátelé jsou všichni ti, kteří milují věci světské, všichni ti, kteří vyhledávají pošetilosti, všichni ti, kteří se řídí pověrami. Ať už chodí do kostela, nebo ne, jsou to tvoji nepřátelé.

 

-  Jak dobrý je Bůh Izraele k těm, kteří jsou přímého srdce!

 

- Zatím teď, když  jsi obklopen špatností, nepřestávej se modlit k Bohu a žádej od něho to jediné – abys směl přebývat v jeho domě.

 

-  Nechci být přítelem tohoto světa, neboť kdybych byl jeho přítelem, byl bych Tvým nepřítelem.

 

-  Dělej, co chce Bůh a nechtěj, aby Bůh dělal, co chceš ty.

 

-  Nedbej pýchy svého pokušitele. Jestliže jsi ho zahnal a dal sis pozor na jeho hlavu, do srdce proniknout nemůže.

 

-  V dílně by ses mistra hanět neodvážil, a v tomto světě se odvažuješ kritizovat Boha?

 

-  Had syčí a šeptá, aby ses dopustil nepravosti a říká: Proč tak žiješ? Copak jsi jediný křesťan? Proč se nedopouštíš toho, čeho se dopouštějí i ostatní?

 

-  Jestliže chceš být vyzbrojen proti pokušením svého nepřítele, misí v tvém srdci růst a sílit touha po věčném Jeruzalému.

 

-  Jestliže se nepodrobuješ Boží vůli, nejsi přímého srdce, protože nechceš svou vůli nasměrovat k vůli Boží, ale Boží vůli chceš podrobit své.

 

-  Je pro tebe dobré o tělesné zdraví neusilovat, jen o ně Boha žádat.

 

-  Po všechny dny Ti chci dobrořečit: ať už se přihodí naprosto cokoli, dobrořečit Ti budu.

 

-  Tvá chvála ať je neustále v mých ústech – ať v Tvých darech, ať v Tvém bičování.

 

-  S ďáblem a jeho anděly nemůže nastat žádná svornost, protože mi závidí nebeské království.

 

-  Bůh ví, co dělá. Ty projevuj bázeň a buď dobrý.

 

-  Začneš-li o Božích skutcích uvažovat a přemýšlet - proč je to? A proč je ono? A to neměl udělat, to udělal špatně! – kde pak je v tvých ústech chvála Boží?

 

-  Vede se ti v tomto věku dobře? Dobrořeč Bohu, který přináší útěchu. Lopotíš se v tomto věku v útrapách? Dobrořeč Bohu, protože tě napravuje a prověřuje.

 

-  Jestliže Bůh ví, že ti bude zdraví ku prospěchu, dá ti ho; když ti ho nedal, nebylo ti ku prospěchu.

 

-  Co vůbec má nějaký význam tam, kde není láska?

 

-  Jsi pozvedán radostí z nového, tíží tě však břemeno starého – začíná pro tebe válka se sebou samým.

 

-  Bůh před tebe položil úzkou stezku – všechno mimo ní je kluzké a nebezpečné.

 

-  Nepřítel klade do pasti strašný klam a klamný strach: klam, kterým chce lákat, a strach, kterým chce ochromit a uchvátit.

 

-  Ať tě ani nenapadne, že se ďábel své zuřivosti vzdal– když lichotí, je třeba se mu vyhýbat ještě více.

 

-  Miluj Boha a měl bys ho milovat tak, že – kdyby to bylo možné – bys zapomněl na sebe.

 

-  Nehledej nic mimo Boha, protože ať už by ti dal cokoli, bude to mít menší cenu, než on sám.

 

-  Měj si hojnost všech věcí pozemských, po kterých jsi dychtil, a užívej si jich – ne dočasně, ale věčně; jen mou tvář nespatříš.

 

-  Budeš-li doopravdy zbožný, Bůh ti pomůže, ale uvnitř, kde to nikdo nevidí.

 

-  Nehledej svou slávu v dobrých skutcích, které konáš veřejně, ale hledej slávu Boží.

 

-  Kristus vidí tvé svědomí, tam Kristus miluje, tam Kristus promlouvá, tam Kristus trestá, tam Kristus věnčí.