Jdi na obsah Jdi na menu
 


výroky sv. Augustina VII.část

 

imagesCANDKLNL.jpg

 

sv. Augustin napsal, řekl 

 

 

 

MOTTO:  Je velmi nebezpečné, říkáme-li to, co si myslíme, velmi bolestné, neříkáme-li to, a velmi zhoubné, říkáme-li opak.

                                                                                               A.A.

 

 

-  Jak může být tvoje srdce čisté, když se válí po zemi?

 

 

 

 

 

 

 

-  Jen ten popírá Boha, komu záleží na tom, aby neexistoval.

 

 

 

 

 

 

-  Bůh u tebe nehledá slova, ale srdce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je mnoho lidí, které má Bůh a nemá je církev, a je také mnoho lidí, které má církev, ale nemá je Bůh.

 

 

 

 

 

 

 

-  Ten, kdo tě stvořil už ví, co s tebou má dělat.

 

 

 

 

 

 

 

-  Dělej co dokážeš a modli se za to, co nedokážeš. Bůh dá, abys to dokázal.

 

 

 

 

 

 

-  Je jasné, že není možné vinit nějakou věc, protože jí někdo špatně užívá, ale jen toho, kdo jí špatně užívá.

 

 

 

 

 

 

-  Protože moudře myslet mohou jen málokteří, ale počítat je dáno i hloupým, chovají lidé k moudrosti obdiv a pohrdají čísly.

 

 

 

 

 

 

-  Rozhodně nepopírej, že pravda je neproměnná a že obsahuje všechno, co je neproměnně pravdivé.

 

 

 

 

 

 

-  Co je blaženějšího než člověk, který se těší neochvějnou, neproměnnou a nade vše se skvící pravdou?

 

 

 

 

 

 

-  Nikdo není bezpečný mezi statky, kterých může pozbýt proti své vůli.

 

 

 

 

 

 

-  Bůh existuje, a to opravdově a v nejvyšší míře. Myslím, že to nejen bez pochybnosti držíme vírou, ale dospíváme k tomu také jakousi - ačkoli dosud jen subtilní – formou poznání.  

 

 

 

 

 

 

-  Co jiného myslíš, že Bůh říká hřešícímu člověku, když jej trestá, než: „Proč jsi své svobodné vůle nepoužil pro tu věc, pro kterou jsem ti ji dal, to je pro správné jednání?

 

 

 

 

 

 

-  Jako je známo, že chceme být blažení, tak je známo, že chceme být moudří, protože bez moudrosti nikdo blažený není.

 

 

 

 

 

 

-  Kdyby člověk neměl svobodnou vůli, byl by nespravedlivý trest i odměna.

 

 

 

 

 

 

-  Až Bůh bude všechno ve všem, všechny touhy pominou.

 

 

 

 

 

 

-  I loupežníci chtějí mít se svými soudruhy mír, aby mohli rázněji a bezpečněji ohrožovat mír ostatních.

 

 

 

 

 

 

-  V nikom není neřesti tak protipřirozené, aby (v něm) vyhladila i poslední stopy přirozenosti.

 

 

 

 

 

 

-  Řád je uspořádání věcí stejných i nestejných, každé na svém místě.

 

 

 

 

 

 

-  Zlem není ani bytost ďábla, pokud je bytostí, nýbrž zlou jí učinila jeho zvrácenost.

 

 

 

 

 

 

-  I sama bolest je svědectvím o odňatém dobru i o dobru ponechaném. Kdyby totiž jedno dobro nezůstalo, nemohlo by trpět pro dobro ztracené.

 

 

 

 

 

 

-  Ovocem veškerého užívání časných věcí je v pozemské obci pozemský mír, kdežto v obci nebeské je jeho plodem věčný pokoj.

 

 

 

 

 

 

-  Chybí-li tělesný mír, je znemožněn i mír nerozumné duše, protože ona nemůže dojít ukojení žádostí.

 

 

 

 

 

 

-  I když se vede spravedlivá válka, bojuje se na druhé straně za hřích.

 

 

 

 

 

 

-  Není nevinný ten člověk, který z ohleduplnosti nechá druhého upadnout ve větší zlo.

 

 

 

 

 

 

-  Stát definuje (Cicero) jako věc lidu. Je-li ta definice správná, pak římského státu nikdy nebylo, protože nikdy nebyl věcí lidu, jak on stát definuje.

 

 

 

 

 

 

-  Spravedlnost je ctnost, která dává každému, co jeho je.

 

 

 

 

 

 

-  Je velká zaslepenost ptát se, kdo je Bůh.

 

 

 

 

 

 

-  Lidská duše žije věčně.

 

 

 

 

 

 

-  Ne všechno, co vyvolává pohyb, musí podléhat změně.

 

 

 

 

 

 

-  Jestliže se umění oddělí od duše, bude přítomné buď někde jinde než v duši, nebo nebude přítomné nikde, případně bude nepřetržitě přecházet z duše do duše.

 

 

 

 

 

 

-  Co není vytvořené ani zplozené, a přeci existuje, musí být věčné.

 

 

 

 

 

 

-  když se oprávněně říká, že tělo je stvořené, potom je stvořené něčím tvořícím a to tvořící je určitě postavené výše, než tělo samo. Jinak by to, co tvoří, nemohlo dát tomu, co vytvořilo, to, co vytvořilo.

 

 

 

 

 

 

-  Rozkaž prosím, a nařiď cokoli chceš, ale uzdrav a otevři mi uši, kterými zaslechnu Tvůj hlas a otevři mi oči, kterými uvidím Tvůj pokyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  Věřím, že právem jsou považováni za lidi zlé pověsti a za lidi odporné takoví, kteří se na veřejnosti ukazují v ženském oblečení.

 

 

 

 

 

 

-  Úpěnlivě prosím tebe Bože, pravdo, ve které a skrze kterou jsou pravdou všechny věci, které jsou pravdivé.

 

 

 

 

 

 

-  Věc, která nikdy nebyla a není, nemůže být nazvaná jako nepravdivá.

 

 

 

 

 

 

-  Když se duše odvrací od rozumu, to, co je příčinou její neuvědomělosti, jí vždy přináší i oslabení.

 

 

 

 

 

 

-  Bože, dobro a kráso, v Tobě, od Tebe a skrze Tebe je dobré a krásné všechno, co je dobré a krásné.

 

 

 

 

 

 

-  Žádná věc nemůže sama sebe vytvořit, nebo zplodit. Jinak by existovala ještě předtím, než existovala.

 

 

 

 

 

 

-  Bože stvořiteli celého světa! Dej se mi poznat; za prvé proto, abych Tě dobře prosil a za druhé, abych se stal hodným Tvého vyslyšení, a nakonec, aby si mě vysvobodil.

 

 

 

 

 

 

-  Vzývám Tebe Bože, skrze kterého usiluje existovat všechno, co by samo od sebe nebylo schopné existovat.

 

 

 

 

 

 

- Bože, ať už jsem cokoli řekl, Ty jsi jediný Bůh; přijď mi na pomoc, jediná, věčná a pravá podstato, ve které není žádná neshoda, žádný zmatek, žádná změna ani nějaký nedostatek, žádná smrt.

 

 

 

 

 

 

-  Obdivuhodná a jedinečná je Tvoje dobrota! O Tebe se ucházím s úctou a to, čím se o Tebe ucházím, žádám od Tebe zpět.

 

 

 

 

 

 

-  Učiň mě Otče takovým, abych Tě hledal. Osvoboď mě od hříchu, protože při hledání mi nepřijde na pomoc nic, jen Ty.

 

 

 

 

 

 

-  Díky Tvým zákonům je duše člověka svobodná a odměny a tresty za zlo jsou za všechno ukládané spravedlivě.

 

 

 

 

 

 

-  Povznes ve mě víru, zvětši naději, rozmnož lásku!

 

 

 

 

 

 

-  Kdyby si mě opustil, zahynul bych. Ty mě však neopustíš, protože Ty jsi nejvyšší dobro, které nikdo důkladně nehledal a tím méně našel. Každý však hledal správně, koho jsi uzpůsobil, aby správně hledal.

 

 

 

 

 

 

-  Kdybych poznal něco jen podobné Bohu, určitě bych to miloval.

 

 

 

 

 

 

-  Lidé jsou mými přáteli a já je miluji, ale ne proto, že jsou živými tvory, ale protože jsou lidé a mají rozumné duše, které miluji i v loupežnících.

 

 

 

 

 

 

-  V komkoli mohu milovat duši, i kdybych nenáviděl toho, který špatně využívá to, co miluji.

 

 

 

 

 

 

 

 -  Bůh existuje, a to opravdově a v nejvyšší míře. Myslím, že to nejen bez pochyby držíme vírou, ale dospíváme k tomu také jakousi – ačkoli dosud jen subtilní – formou poznání.

 

 

 

 

 

 

-  Nečekám, že to, co tě rozněcuje, se od tebe zase vrátí, a pak se tím roznítím také  já.

 

 

 

 

 

 

-  Každá proměnlivá věc musí být nevyhnutelně také schopna nabýt dokonalou podobu.

 

 

 

 

 

 

-  Něco jiného je být rozumný, a něco jiného být moudrý.

 

 

 

 

 

 

-  Vždyť vidíme, že i mezi lidmi hlásají pravidla dobrého života špatní i spravedliví stejně a že nijak neškodí, ba naopak větší známosti a slávě pravdy prospívá, když o ní to, co vědí,  říkají i ti, kteří  jí odporují svými zvrácenými mravy.

 

 

 

-  Bože, který nekonáš zlo a děláš život takovým, aby se nestal nejhorším.

 

 

 

-  To, co je neoddělitelně spojené s předmětem, nemůže dále přetrvávat, když sám předmět netrvá.

 

 

 

 

 

 

 

-  Bože, který jsi stvořil člověka ke svému obrazu a ke své podobě, co uznává každý, kdo poznal sám sebe. Vyslechni, vyslechni mě!

 

 

 

 

 

 

 

-  Dlouho jsem uvažoval nad rozmanitými otázkami a po mnoho dní jsem se upřímně pokoušel najít sám sebe.

 

 

 

 

 

 

 

-  Bože, kterého miluje všechno, co je schopné milovat, ať vědomě, nebo nevědomě.

 

 

 

 

 

 

 

-  Pros o pevné zdraví a pomoc, díky kterým získáš to, po čem toužíš, a přesně to také zaznamenej písmem, aby ses stal později ještě horlivějším.

 

 

 

 

 

 

 

-  Bože, stvořiteli celého světa! Dej se mi poznat, za prvé proto, abych Tě dobře prosil,za druhé, abych se stal hodný Tvého vyslechnutí, a nakonec, aby si mě osvobodil.

 

 

 

 

 

 

 

-  Bože, který jen některým utíkajícím se k tomu, co je skutečně pravdivé, ukazuješ, že zlo je vlastně nic.

 

 

 

 

 

 

 

-  Už miluji jen Tebe, následuji a hledám jedině Tebe.

 

 

 

 

 

 

 

-  Přijmi mě jako svého služebníka, který utíká od lží, protože ony mě, i když cizího přijaly, když jsem od Tebe utekl.

 

 

 

 

 

 

 

-  Poraď mi, ukaž mi cestu a poskytni mi na ní zabezpečení.

 

 

 

 

 

 

 

-  Bože, ze kterého absolutně nepochází žádný nesoulad, protože to, co je záporné, v souladu zaznívá s kladným.

 

 

 

 

 

 

 

-  Úpěnlivě prosím Tebe, Bože, pravdo, ve které a skrze kterou jsou pravdivé všechny věci, které jsou pravdivé.

 

 

 

 

 

 

 

-  Vše, co pochpíš úvahou, není on, skutečně, kdyby to byl on, nemohl bys to pochopit úvahou.

 

 

 

 

 

 

 

-  Bože, svými trvale platnými zákony nedovoluješ, aby Tvoji věrní během svého života byli znepokojení vrtkavým nepokojem proměnlivých věcí, a dovoluješ, aby byli povolaní vždy zpět k neměnné podobě uzdami kolemjdoucích století.

 

 

 

 

 

 

 

-  Bože, dobro a kráso, v Tobě,od Tebe a skrze Tebe je dobré a krásné všechno to, co je dobré a krásné.

 

 

 

 

 

 

 

-  Bože, od kterého odvrátit se znamená padnout, ke kterému vrátit se zpět znamená znovu povstat a ve kterém setrvávat znamená existovat.

 

 

 

 

 

 

 

-  Zbav mě nerozumnosti, abych Tě opět poznal a řekni mi, na co mám soustředit svou pozornost, abych hleděl na Tebe.

 

 

 

 

 

 

 

-  Cítím, že se k Tobě musím vrátit. Kéž se mi otevřou dveře Tvého příbytku, až budu klepat.

 

 

 

 

 

 

 

-  Pouč mě, jak se k Tobě dá přijít. Nemám nic – kromě tužby.

 

 

 

 

 

 

 

-  Kéž mi rozkážeš, dokud ještě žiji v tomto těle a prosím, abych byl čistý, velkodušný, spravedlivý, rozumný, abych byl dokonalým milovníkem a příjemcem Tvé moudrosti a abych byl hoden být obyvatelem nejblaženějšího království.

 

 

 

 

 

 

 

 -  Osvoboď mě od hříchu, protože při hledání mi nepřijde na pomoc nic jiného, než Ty.

 

 

 

 

 

 

 

-  Jen prosím Tvoji nejlaskavější vznešenost, abys mě zvnitřku obrátil k sobě, a dej, ať sám sobě odporuji, když se Ti budu vzpírat.

 

 

 

 

 

 

 

-  Bože, v Tobě je všechno, Tebe celý přirozený svět přes svoji nečistotu neznečisťuje, přes svoji škodlivost nepoškozuje, přes svoji zbloudilost k bludu nepřivede.

 

 

 

 

 

 

 

-  Dá se popravdě říci, že snad věříme všemu, co víme, ale nemůžeme říci, že všechno to, v co věříme, zároveň známe.

 

 

 

 

 

 

 

-  Nikdo, kdo se zabývá geometrií, neříká, že se učí o Bohu. Kdyby byla věda o Bohu a o geometrii stejná, tak bych musel mít velkou radost z toho, že jsem poznal kouli, jako budu mít radost - alespoň si to myslím – když poznám Boha.

 

 

 

 

 

 

 

-  Není to náhodou tak, že se nedíváš jiným pohledem na zem, a jiným na jasné nebe, protože tě o mnoho víc těší pohled na to prvé, než na to druhé?

 

 

 

 

 

 

 

-  K víře se musí připojit naděje.

 

 

 

 

 

 

 

-  Dokonalou ctností je, když rozum dospěje do svého konečného cíle a z toho pak vyplývá šťastný život.

 

 

 

 

 

 

 

-  Stejně jako se na našem slunci dají pozorovat tři určité vlastnosti, a to, že slunce je, že září, a že slunce osvětluje, stejně tak v nejskrytějším Bohu, kterého chceš poznat, jsou tři určité vlastnosti: Bůh je, Bůh je rozpoznatelný, a Bůh působí, že se dá poznávat vše ostatní.

 

 

 

 

 

 

 

-  Přemýšlíš o tom, jaký pokrok jsi udělal, ale nepřemýšlíš nad tím, co chceš spatřit.

 

 

 

 

 

 

 

-  Mysl, která má zdravé oči, je očištěná od každé tělesné skvrny. To znamená, že je vzdálená a očištěná od tužeb pominutelného světa.

 

 

 

 

 

 

 

-  Skutečně dokonalou ctností je, když rozum dospěje do svého konečného cíle a z toho pak vyplývá šťastný život.

 

 

 

 

 

 

 

-  Dokud je v duši život, neopouští jí naděje.

 

 

 

 

 

 

 

-  Stačila jediná Ciceronova kniha, aby mě celkem lehce přesvědčila, že člověk nemá v žádném případě prahnout po bohatství. Ale když se k němu dostane, má ho spravovat nanejvýš moudře a rozvážně.

 

 

 

 

 

 

 

-  Proč já nešťastník visím v nejistotě a moří mě hrozné utrpení?

 

 

 

 

 

 

 

-  Veď mě, žeň mě, kudy chceš a kam chceš. Rozkaž cokoli těžké, jakékoli namáhavé úkoly, co by byly v mých silách, úkoly, přes které bych se bez váhání dostal tam, kam toužím.

 

 

 

 

 

 

 

-  Ten, kterého toužím spatřit ví, kdy jsem zdravý. Udělá, co se mu zlíbí: když se mu zachce, ukáže se.

 

 

 

 

 

 

 

-  Chceš, aby moje slzy měly hranici, když nevidím hranici vlastní ubohosti?

 

 

 

 

 

 

 

-  Nepřej si být jakoby sám ve své moci, ale veřejně přiznej, že jsi sluhou toho nejlaskavějšího a nejmilostivějšího Pána.

 

 

 

 

 

 

 

-  Bože, který jsi stále stejný. Kéž poznám sám sebe, kéž poznám Tebe. Tak zní celá moje modlitba.

 

 

 

 

 

 

 

-  Církev mluví o tom, co trpělivě snáší.

 

 

 

 

 

 

 

-  Ani milosrdenství, kterým pomáháme člověku, není obětí, neděje-li se pro Boha.

 

 

 

 

 

 

 

-  Nesmíme popřávat sluch těm, kteří neviditelnému Bohu upírají konání viditelných divů – ačkoli i on podle nich stvořil svět, jehož viditelnost nemohou popřít.

 

 

 

 

 

 

 

-  Jak Stvořitel, tak i způsob stvoření je skrytý a člověku nepochopitelný.

 

 

 

 

 

 

 

-  Jistěže všecko, co mohou člověku dát andělé nebo lidé, je v rukou jediného Všemohoucího, a kdo to popírá, šílí.

 

 

 

 

 

 

 

-  Falešná moudrost je skutečnou hloupostí.

 

 

 

 

 

 

 

-  Jsou-li Platónovy a Plótinovy výroky o Bohu pravdivé, postačí ti znát Boha tak, jak ho znali oni?

 

 

 

 

 

 

 

-  Čím větší znalost, tím větší je milování, neboť není možno milovati to, co nevíme a neznáme.

 

 

 

 

 

 

 

 Nebude mít Boha za otce, kdo by nechtěl mít Církev za matku.

 

 

 

 

 

 

 

-  Každý má Ducha svatého v té míře, v jaké miluje církev

 

 

 

 

 

 

 

-  Pokud je spravedlnost ctností, která dává každému, co mu náleží…, kde je pak spravedlnost u člověka, když opouští pravého Boha

 

 

 

 

 

 

 

-  Raději klopýtat po správné cestě, než vykračovat si mimo ni pevným krokem

 

 

 

 

 

 

 

Ačkoli padlo největší město světa, město Boží zůstává na věky

 

 

 

 

 

 

 

Existuje nespravedlivá perzekuce, které se dopouští bezbožní proti Kristově církvi a existuje spravedlivá perzekuce, které se dopouští církve Kristovy proti bezbožníkům.... --  Církev perzekuuje z lásky a bezbožní z krutosti.

 

 

 

 

 

 

 

-  Čím jsem, jsem ve své paměti.

 

 

 

 

 

 

 

Nepostižitelný je Boží soud; neboť Bůh na některých

 

 

 

 

 

 

 

místech zázraky koná, na jiných zase žádné zázraky nekoná.

 

 

 

 

 

 

 

- Je v nás jakási učená nevědomost.

 

 

 

 

 

 

 

-  Zázraky nejsou v rozporu s přírodními zákony, jsou v rozporu pouze s našimi představami o přírodních zákonech.

 

 

 

 

 

 

 

-  Svět je kniha a ten, kdo necestuje, přečetl pouze stránku

 

 

 

 

 

 

 

-  Pokud by se Ježíš nezrodil v tobě, zbytečně by se narodil

 

 

 

 

 

 

 

      -  Jistý soud o světě je, že nemohou být dobří ti lidé, kteří se v kterékoli části světa

 

 

 

 

 

 

 

oddělují od zbytku světa.

 

 

 

 

 

 

 

-  V den letnic obdrželi židé Zákon psaný Boží rukou a v týž den přišel Duch svatý

 

 

 

 

 

 

 

-  Kdo nedovolí pravdě, aby nad ním zvítězila, dovolí to omylu

 

 

 

 

 

 

 

-  Měli bychom peklo prožít za. života anikoliv až po smrti

 

 

 

 

 

 

 

-  Hřích nenáviď, hříšníky miluj

 

 

 

 

 

 

 

-  Čísla jsou projev boží moudrosti v našem světě, přístupná poznání lidského ducha 

 

 

 

 

 

 

 

 - Ospravedlnění bezbožníka je větší dílo, než stvoření nebe a země, protože nebe a země pominou, zatímco spása a ospravedlnění vyvolených zůstávají

 

 

 

 

 

 

 

- Opovrhnete-li světem, budete mít čisté srdce a poznáte toho, kdo svět stvořil

 

 

 

 

 

 

 

-  Zde na světě, mne, Pane, řež, bij a pal, jak chceš, ale tam na věčnosti mne ušetři

 

 

 

 

 

 

 

-  Pozoruj Pána Ježíše na kříži: Hlavu má skloněnou, aby tě políbil, ruce rozpjaté, aby tě objal, srdce otevřeno, aby tě ukryl a chránil

 

 

 

 

 

 

 

-  Člověk může uvěřit jen ze svobodného rozhodnutí

 

 

 

 

 

 

 

-  Nejvíce se má mít každý na pozoru, aby ho neuvedli v pokušení a ve zmatek lidé, kteří jsou v samotné katolické církvi a jsou tam snášeni jako plevy až do doby převívání obilí.

 

 

 

 

 

 

 

-  V Bohu máš bezpečnou jistotu, protože on se nemění, člověkem si však nikdo moudrý není jistý.

 

 

 

 

 

 

 

-  Pochybnost je totožná se svobodou

 

 

 

 

 

 

 

-  Ospravedlněni bezbožnika je větši dilo než stvořeni nebe a země protože nebe a země pominou, zatim co spasa a ospravedlněni vyvolenych zůstavaji.

 

 

 

 

 

 

 

-  Blaze tomu, kdo se postí, aby nasytil chudého. Naopak, půst bez milosrdenství není nic.

 

 

 

 

 

 

 

-  Půst očišťuje mysl, povznáší smysly, podrobuje tělo duchu, srdce činí zkroušeným a pokorným, mraky žádostivosti rozptyluje, žáry prostopášnosti hasí, rozžíhá pravé světlo čistoty.

 

 

 

 

 

 

 

-  Ať Vaše zdrženlivost bude pokrmem chudých

 

 

 

 

 

 

 

-  Bůh nenaplňuje truhlice, ale srdce.

 

 

 

 

 

 

 

-  Když vzýváte Boha, on sám k vám přijde a bude vašim bohatstvím.

 

 

 

 

 

 

 

-  Bůh chce bohopoctu nezištnou, lásku zdarma danou, to znamená lásku čistou.

 

 

 

 

 

 

 

-  Bůh nechce být milován proto, že dává něco mimo sebe, ale proto, že se dává on sám.

 

 

 

 

 

 

 

-  Vzývat znamená přivolávat na sebe.

 

 

 

 

 

 

 

-  Kristus je v tvém nitru. Tam je jeho příbytek. Předlož mu svou modlitbu, ale nevolej, jako by byl daleko.

 

 

 

 

 

 

 

-  Sama tvá touha je tvou modlitbou.

 

 

 

 

 

 

 

-  Hymny i slzy zároveň vystupují před Tvou tvář z bratrských srdcí jako z kadidelnic. 

 

 

 

 

 

 

 

-  Ty působíš, že Bůh je daleko, nebo blízko.

 

 

 

 

 

 

 

-  Ty jsi život duší, život životů. ty jsi ve mně hlouběji, než má nejhlubší duše.

 

 

 

 

 

 

 

-  Nikoli očima, ale srdcem máme hledat Boha.

 

 

 

 

 

 

 

-  Nebyl bych, můj Bože, vůbec bych nebyl, kdybys nebyl ve mně.

 

 

 

 

 

 

 

-  Pána budou chválit ti, kteří ho hledají. Neboť když ho hledají, nalézají ho, a když ho nalézají, chválí ho.

 

 

 

 

 

 

 

-  Ty povzbuzuješ člověka, aby tě s radostí chválil.

 

 

 

 

 

 

 

-  Nebe, země a vše, co na nich je, ze všech stran mne vyzývají, abych tě miloval, a ustavičně to opakují všem.

 

 

 

 

 

 

 

-  Vzývá tě Pane má víra, kterou jsi mi vnuknul člvěčenstvím svého Syna, službou svého kazatele.

 

 

 

 

 

 

 

-  Tvá víra se modlí, víra, která je dána tomu, kdo se nemodlí, víra, bez které by se jistě modlit nemohl.

 

 

 

 

 

 

 

-  Touha pochopit je modlitbou k Bohu. 

 

 

 

 

 

 

 

-  Kdy modlitba podřimuje? Když touha ochabuje.

 

 

 

 

 

 

 

-  On skutečně nasytí toho, kdo ho hledá, úměrně tomu, co je schopen přijmout.

 

 

 

 

 

 

 

-  Hle, co bude na konci bez konce. A jaký jiný cíl máme, ne-li dojít do království, které nebude mít konce?

 

 

 

 

 

 

 

-  Vrať se k svému srdci a odtud k Bohu, protože cesta od Tvého srdce k Bohu není daleká.

 

 

 

 

 

 

 

-  Chceš-li volat, volej v nitru, tam tě Bůh vyslyší.

 

 

 

 

 

 

 

-  Kéž bych Tě mohl poznat, tebe, který mě znáš, poznat tě tak, jak jsem poznáván.

 

 

 

 

 

 

 

-  Ty jsi byl u mne a já jsem s tebou nebyl.

 

 

 

 

 

 

 

-  Všechny nesnáze, které tě zneklidňují, pocházejí z toho, že jsi vyšel ze sebe, že ses vzdálil od svého vlastního srdce.

 

 

 

 

 

 

 

-  Vše, co pochopíš úvahou, není On.

 

 

 

 

 

 

 

-  Vše, co se mění, přestává být tím, čím bylo, a začíná být tím, čím to nebylo.

 

 

 

 

 

 

 

-  Být zde mohu, a nechci; tam chci, a nemohu. Ubohý jsem na jedné straně i na druhé.

 

 

 

 

 

 

 

-  Bůh nepůsobí nic způsobem, který by nebyl od něho.

 

 

 

 

 

 

 

-  Mýlí se ti, kteří se domnívají, že Bůh přikazuje to či ono ve svém vlastním zájmu.

 

 

 

 

 

 

 

-  Zpozoroval jsem, že jsem daleko od tebe, v pekelné krajině.

 

 

 

 

 

 

 

-  Jsem zároveň plný hrůzy a plný vroucnosti; plný hrůzy v míře, v jaké se Bohu nepodobám a plný vroucnosti v míře, v jaké se mu podobám.

 

 

 

 

 

 

 

-  Všechno stvoření tě ustavičně chválí a nemlčí o tobě.

 

 

 

 

 

 

 

-  Bytí, to je jméno toho, který se nemůže měnit.

 

 

 

 

 

 

 

-  Vše, co si představuješ, není On.

 

 

 

 

 

 

 

-  Co znamená: Jsem ten, který je, ne-li jsem věčný?  Co znamená: Jsem ten, který je, ne-li nemohu se měnit?

 

 

 

 

 

 

 

-  Když Mojžíš pochopil to, co mu bylo řečeno: Jsem te, který je; ten kerý mě poslal k vám, soudil, že je pro lidi velmi nesnadné, aby to pochopili.

 

 

 

 

 

 

 

-  Jakmile poznávám, že je nižší to, co jsem měl ve své mysli, zcela smutný zjišžuji, že můj jazyk nestačí mé mysli.

 

 

 

 

 

 

 

-  Chci skutečně, aby můj posluchač pochopil vše, co chápu já, a cítím, že se nevyjadřuji tak, aby se mi to zdařilo.

 

 

 

 

 

 

 

-  Ty jsi byl vnitřnější než mé nitro a vznešenější než to největší ve mně.

 

 

 

 

 

 

 

-  Obracejme se s nevýslovnou chválou k jeho bytí a svou láskou k jeho milosrdenství.

 

 

 

 

 

 

 

-  Sotva jsem tě poznal, pozdvihl jsi mě, abych viděl, že to, co vidím, je skutečné.

 

 

 

 

 

 

 

-  Neproměníš mě v sebe samého jako svůj pokrm, ale ty se proměníš ve mne.

 

 

 

 

 

 

 

-  V míře, v jaké se mu připodobňuješ, porosteš v lásce a začneš pociťovat Boha.

 

 

 

 

 

 

 

-  Naše modlitba konaná s pokorou a láskou, půstem a almužnou, v mírnosti a v odpuštění za urážky dává dobré věci a nevrací špatné, vzdaluje se zlu a koná dobro, hledá pokoj a dává jej. 

 

 

 

 

 

 

 

- Střídmost jest ochrana mysli i smyslů a všech údů těla, ohrada stydlivosti a čistoty, a všech nepravostí zapuditelka.

 

 

 

 

 

 

 

-  Jistě, že si způsobuji utrpení, ale proto, aby On mi odpustil; sám se trestám, aby On mi pomohl, abych se líbil jeho očím a dosáhl potěšení z jeho něžnosti.

 

 

 

 

 

 

 

- Půst znamená nejen tělu odpírat, ale zdržet se zlých skutků.

 

 

 

 

 

 

 

- Veliký a hlavní půst je, zdržovat se nešlechetnosti a nedovoleného světa rozkoší; To je dokonalý půst.

 

 

 

 

 

 

 

- Aby posty byly úplné a dokonalé, tedy co jsme si ujmuli, dejme chudým

 

 

 

 

 

 

 

- Ninivetští uslyšeli určený den své zkázy, a ohlášeným postem si zasloužili záchrany

 

 

 

 

 

 

 

- Zdrženlivost, bdění u modlitby a půst uvádějí úzkostmi překrátkými k rajským radostem

 

 

 

 

 

 

 

- Jako řetězy spoutaný pes nemůže nikoho pokousat, jen toho, kdo se k němu sám přiblíží: tak podobně ďábel nemůže nikomu uškodit, nemůže k hříchu přinutit, leč kdo se jemu hříšnými žádostmi a rozkošemi poddá. Štěkat může, ponoukat může, pokousat ale nijak nemůže, leč chtícího.

 

 

 

 

 

 

 

-  Tvé vůli odkázal Bůh, komu bys připravil místo: Bohu a nebo ďáblu. Kdo místa obdrží, ten bude panovat.

 

 

 

 

 

 

 

-  Jádrem náboženství je napodobovat toho, komu se klaníme. -   O kolik lépe se k vzájemnému styku a duchovní výměně hodí dva přátelé než muž a žena !

 

 

 

 

 

 

 

 -  V bezpečné jistotě kráčej po cestě, kterou jsem já: kráčej, abys nenarazil, neupadl, neohlížej se zpátky, abys nezůstal na cestě, abys z cesty nesešel. Jen toho všeho se varuj, a už jsi došel.

 

 

 

 

 

 

 

To, co pro tebe stvořil Bůh, je dobré, ale něco z toho je velmi dobré a něco je méně dobré, něco je duchovní dobro, něco jiného časné dobro. Přesto je ale všechno dobré, protože to stvořil Dobrý.

 

 

 

 

 

 

 

 -   Co jsi, můj Bože?Stojíš tu, a nelze tě uchopit. Nikdy se neměníš, a přece
všechno proměňuješ, nejsi nikdy nový, nikdy starý, a všechno obnovuješ.

 

 

 

 

 

 

 

Pro  smilování své, Pane, můj Bože, mi řekni, čím jsi mi. Řekni mé duši:Jsem
tvoje štěstí. Řekni to tak, abych to slyšel. 

 

 

 

 

 

 

 

-  Nedělí se osoby, důstojnost se však liší; neboť hlava přináší spásu, tělo spásu přijímá. Hlava nechť zjeví milosrdenství, tělo nechť oplakává ubohost.

 

 

 

 

 

 

 

-  A tak budete žádat nějaké dobro. Jaké dobro? Dobro všech dober, od něhož vychází vše dobré, dobro, k němuž není nutno dodávat, že je samo dobré.

 

 

 

 

 

 

 

-  Mezi onou Trojicí a nemocí a nepravostí lidí se stal prostředníkem člověk, ne nespravedlivý, nicméně slabý.

 

 

 

 

 

 

 

-  Hlava očišťuje od hříchů, tělo hříchy vyznává; přesto jde však o jeden hlas, kde není psáno, kdy mluví tělo a kdy hlava.

 

 

 

 

-  Bratři a sestry, těmto spisům jsem se v mládí nenaučil, a co je horší, jiné zbytečné knihy mohu citovat zpaměti.

 

 

 

-  Toto je Kristovo tělo, toto je jedna Kristova církev, tato jednota, jíž jsme my, volá z konců světa.

 

 

 

 

 

 

 

- Nechť tedy Kristus mluví, neboť v Kristu mluví církev a v církvi mluví Kristus; i tělo v hlavě, i hlava v těle.

 

 

 

 

 

 

 

-  On sám je jeden, on sám jsou mnozí; jeden skrze lásku, mnozí skrze rozsáhlost.

 

 

 

 

 

 

 

-  Když tedy mluví Kristus, někdy mluví v osobě samotné hlavy, což je sám Spasitel, narozený z Marie Panny; jindy mluví v osobě svého těla, což je svatá církev, rozšířená po celém okrsku světa.

 

 

 

 

 

 

 

-  Poslouchejme tedy jako jednoho, nicméně však hlavu jako hlavu a tělo jako tělo.

 

 

 

 

 

 

 

-  A věří-li se tomuhle, proč ne také tamtomu?

 

 

 

 

 

 

 

- Církev je dnes proti církvi

 

 

 

 

 

 

 

- Teď též i vy všechno víte, děláte však, že nevíte.

 

 

 

 

 

 

 

- Považuješ moudrost za něco jiného, než je pravda, ve které se vidí a přebývá nejvyšší dobro?

 

 

 

 

 

 

 

- Něco, co neexistuje, nemůže být předmětem vědění                                                       

 

 

 

 

 

 

 

- Člověk chápe moudrost a přece není lepší, než moudrost sama.

 

 

 

 

 

 

 

- Vy, kteří zde o své stolce tak bezprávně zápasíte, zvete svatými jen sebe.                     

 

 

 

 

 

 

 

- Kdyby člověk neměl svobodnou vůli, byl by nespravedlivý trest i odměna                      

 

 

 

 

 

 

 

- Čím více kdo na životní pouti bloudí, o to méně je rozumný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky svatý Augustin v umění I. díl