Jdi na obsah Jdi na menu
 


sv. Augustin o lásce a milování

 
 
Obrazek

 

 sv. Augustin o lásce a milování

 

 

-  Ani milovníci této (tělesné) rozkoše nejsou pohotoví ani k manželskému obcování ani k nečisté mrzkosti, kdykoli se jim zachce; naopak, jednou se toto hnutí vtírá, když o to nikdo nestojí, podruhé zase selže, když se do toho člověk žene.

-  Do své lásky zahrň nejen manželku a děti, ale všechny lidi.

-  Jestliže Pána nevidíš, je to proto, že nemáš lásku. A ji nemáš, protože nemiluješ bratra

-  Mým těžištěm je má láska; ta mě pudí, ať mě pudí kamkoliv.

 

-  Naším kořenem je naše láska; našimi plody dobré skutky.

-  I hanebníci nazývají tělesnou rozkoš hanebností, a třebaže jí milují, netroufají si ji stavět na odiv.

-  Neřeknu vám, abyste nemilovali. Kdo nemiluje, studí a může i mrazit.

-  Milujte, ale milujte krásu, co hledají oči srdce. Milujte krásu, která vzrušuje duše.

-  My milujeme Boha, protože On napřed miloval nás.

-  Chceš vědět, kam až sahá milosrdenství Boží? Miluj ho!

-  Jestliže nejsi ochotný za bratra zemřít, buď alespoň ochotný dát mu trochu ze

   svých dober.

-  Byl jsi milován první, aby ses stal hodným být milován

-  Jestliže lásku už zrozenou v sobě krmíš slovem Božím a nadějí budoucího života,

   dosáhneš dokonalosti, s kterou budeš brzy ochotný položit život za bratry.

-  Pohrdat sebou by znamenalo zapírat důstojnost, již jsme dostali od Boha. Kvůli

   Bohu se můžeme těšit sebou.

-  Kdo miluje vlastní dobro, ať chodí pomalu anebo běhá, ať dává pozor, aby

    neopustil cestu.

-  Mírou lásky je milovat bez míry

-  Kdo by nevěděl, co spolu manželé dělají, aby zplodili děti? Vždyť muži se žení s tak velikou okázalostí jen proto, aby to dělali; a přece, když se dělá to, co má děti přivést na svět, nesmějí být toho svědky ani děti, jestliže některé z toho už vzešly.  

 -  Ať ve mně miluje bratrská duše to, co Ty mě učíš, že se má milovat a lituje ve mně 

  toho, co litovat kážeš.

-  Chceš-li být uspořádaný, miluj uspořádaně. Dej každé věci svou cenu.

-  Zajisté tě méně miluje ten, kdo s Tebou miluje ještě něco jiného, co nemiluje pro

    Tebe.

-  Miluj Boha, protože on napřed miloval tebe. Projevil svou lásku k tobě, protože

    když jsi byl ještě hříšník, zemřel za tebe – spravedlivý za nespravedlivého.

-  Bůh je láska. Láska je Bůh.

-  Miluj a dělej, co chceš.

 

-  Stydí se bezpochyby lidská přirozenost za svůj chtíč a právem se stydí.

 

-  Miluj Boha kvůli Bohu a sebe v něm, a to zase kvůli němu.

-  Sebe miluješ doopravdy tehdy jestliže v sobě miluješ Boha – buď proto, že v tobě 

   je, nebo proto, aby v tobě byl.

-  Milovat Boha je nejlepší službou, kterou si můžeme prokázat.

-  Když ti někdo šlápne na nohu, stěžuje si jazyk. Mnoho křesťanů chce políbit

    Kristovu tvář; ale neuvědomuje si, že mu šlape na nohu, to je, že uráží bližního, bratry, kteří jsou nohy Páně. 

 

-  Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha. Každý, kdo miluje Boha

   Otce, miluje i toho, komu on dal život.

-  Jak může zakořenit láska tam, kde láska ke světu přikryje všechno jako prales?

    Vymyťte prales, zasaďte lásku jako semínko a vytrhněte každý plevel, který by

    ji mohl udusit.

-  Dvě lásky založily dvě obce, pozemskou – totiž sebeláska až ke zhrzení Boha,

   nebeskou pak láska k Bohu až ke zhrzení sebe.

-  Neexistuje nikdo, kdo by nemiloval. Otázkou je spíše to, co se má milovat.

-  Když se láska narodí, není dokonalá, ale od počátku směřuje k dokonalosti. Po

    jejím narození je třeba ji krmit, aby rostla a sílila až ke své dokonalosti.

-  Láska je rychlý běh

-  Pravé přátelství je jen tehdy, když ho Pane sám spojíš láskou, která je rozlita

   v našich srdcích skrze Ducha Svatého, kterého jsme dostali.

-  Člověk je takový, jaké jsou jeho lásky.

-  Milovat, to není jiná věc, než toužit po nějaké věci pro ni samou.

-  Láska je Boží dar až do takového extrému, že láska sama je Bůh ve své podobě.

-  Míra milování Boha? Milovat ho bez míry.

-  Když někdo miluje, buď netrpí, anebo i samo utrpení je milované. 

-  Abych udělal syntézu o tom, co si myslím o činnosti, která napomáhá vést dobrý

   život, vyjádřím se tímto termínem: Charitas! Charitas je láska, která miluje, to

   co musí být milované.

-  Když někdo vlastní to, co miluje, zdá se, že si může říci: šťastný. Ale šťastný není,

   kdo vlastní to, co miluje, ale kdo miluje to, co je hodné být milované.

-  Moje hodnota je moje láska. Ta mě žene, ať mě žene kamkoliv.

-  Jen ten neztrácí žádného milého přítele, kdo miluje všechny v tom, kterého není

    možné ztratit. A kdo že to je, když ne Bůh?

-  Pane, pomoz mi milovat to, z čeho mám radost.

-  V lásce je cíl, skrze ni jdeme, k ní směřujeme a v ní spočineme

-  Bůh nás miluje takové, jací budeme, ne takové, jací jsme.

-  Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout.

-  S tím, jak v Tobě roste láska, roste v Tobě i půvab.

-  Nemiluj na člověku jeho chyby, ale miluj ho jako člověka, protože ho stvořil Bůh a chyby si stvořil člověk sám. 

 

-  V lásce je vůle milujícího sjednocená s vůlí milovaného.

 

-  Boha není možné milovat bez lásky k bližnímu a bližní nelze milovat bez lhostejnosti

 

    k sobě.

 

-  Svatá Písma nepřikazují nic kromě lásky

 

-  Ctnost je láska k tomu, co je třeba milovat.

 

-  Člověk je takový, jaké jsou jeho lásky.

 

-  Je to láska, co umožňuje zachovávat přikázání, a zdali zachovávaná přikázání plodí lásku?

 

-  Kdo nemiluje, nemá proč zachovávat přikázání.

 

-  K Bohu nejdeme kroky, ale láskou

 

-  Když jsme dospěli k lásce, kterou Písmo svaté nazývá Bohem, objasní se poněkud tajemství Trojice milujícího, milovaného a lásky  .

 

-  Kde je láska, tam nejsou starosti. A pokud přeci jsou, přijímají se s láskou.

 

-  Láska je Boží dar až do takového extrému, že láska sama je Bůh ve své osobě.

 

-  Láska nemůže žádným způsobem hřešit, jako oheň nemůže chladit.  

 

 - Kdybychom byli hovádky, milovali bychom tělesný život, a co vyhovuje jeho citu. A to by pro nás bylo dostatečným dobrem.

 

-  Miluj a On v tobě bude přebývat.

 

-  Kdo nemiluje, Boha nepoznal.

 

 

 

 

 

-  Nikdo není dokonale poznáván, není-li dokonale milován.- Miluj a Bůh se k tobě přiblíží.

 

-  Což on tě neučinil k svému obrazu, tebe, který máš to štěstí, že ho miluješ?

 

-  Jakého milujeme, takoví jsme. Miluješ zem? Budeš zem.

 

-  Začnu milovat...a v míře, v jaké v tobě poroste láska, začneš pociťovat Boha.

 

-  Miloval nás první a dal nám, abychom ho milovali.

 

-  Ať tě má duše chválí, aby tě milovala, Pane, a ať hlásá tvé milosrdenství.

 

-  Ty jsi skutečně miloval pravdu, protože ten, kdo koná pravdu, přichází ke světlu.

 

-  Bůh miluje vše, co může vědomě nebo nevědomě milovat.

 

-  Ustavičné je tvé volání. Zmlkneš jen tehdy, přestaneš-li milovat.

 

-  Jestliže v tobě stále zůstává láska, stále voláš; jestliže stále voláš, stále máš touhu.

 

-  Milujeme něco jiného, než krásné?

 

-  Ty vidíš, co on učinil; miluj původce těchto divů!

 

-  Do pravdy se vniká jen láskou.

 

-  Nauč se milovat svého nepřítele.

 

-  Miluj svého bližního...tam uvidíš Boha tak, jak to bude možné.

 

-  Bůh je láska, protože Otec, Syn a Duch jsou jedno

 

-  Jestliže si někdo myslí, že pochopil Písma, nebo alespoň některou část z nich, aniž si na základě tohoto pochopení vybudoval dvojí lásku, totiž lásku k Bohu a lásku k bližnímu, dosud je nepochopil.

 

-  Kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha.

 

 - Abychom se poznali,  musíme si navyknout utlumit smysly, nechat duši, aby vešla sama v sebe, a tam jí zadržet.

 

-  Bůh miluje vše, co může vědomě nebo nevědomě milovat.

 

-  Je tvá touha ustavičná? Ustavičné je tvé volání. Zmlkneš jen tehdy, přestaneš-li milovat.

 

-  Ochladnutí lásky je zároveň mlčením srdce.

 

-  Nebe a země a vše co je na nich mi říkají, abych tě miloval, a ustavičně to opakují všem lidem, aby neměli žádnou výmluvu.

 

-  Co je tedy krása? Co nás přitahuje a co nás připoutává k věcem, které milujeme?

 

-  Což on tě neučinil k svému obrazu, tebe, který máš to štěstí, že ho miluješ?

 

-  Pane, ať tě má duše chválí,  aby tě milovala, a vyznává tvé milosrdenství, aby tě chválila.

 

-  Jediný a týž člověk, jehož tělo zůstává na stejném místě, se přibližuje k Bohu tím, že ho miluje a vzdaluje se od Boha tím, že miluje zlo.

 

-  Dej mi to, co miluji! Vždyť miluji a tu lásku jsi mi dal Ty.

 

- O kolik lépe se k vzájemnému styku a duchovní výměně hodí dva přátelé než muž a žena!